Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác PCCC và CNCH; công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với tàu cá, cảng cá.

Lượt xem: 261

Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết tắt là PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với tàu cá, cảng cá theo đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 1871/BCA-C07 ngày 16/6/2021; đồng thời rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại các quyết định, kế hoạch về công tác PCCC; UBND tỉnh ban hành Công văn số 4535/UBND-KGVX ngày 21/7/2021 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

UBND tỉnh yêu cầu rà soát các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 2107/KH-UBND ngày 16/4/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Công văn số 2520/UBND-NC ngày 04/5/2021 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ để tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/9/2021 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng chính phủ, Bộ Công an theo quy định.Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; đảm bảo an toàn PCCC tại trụ sở làm việc, kho hồ sơ, tài liệu…

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Rà soát các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Theo đề xuất của Công an tỉnh, UBND tỉnh thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành việc kiểm tra, khảo sát, lập danh sách, phân loại, đánh giá các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND và báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/7/2021 (nội dung báo cáo theo hướng dẫn kèm theo Công văn số 2742/CAT-PC07-PV01 ngày 11/9/2020 của Công an tỉnh). Sau thời gian trên địa phương nào chưa hoàn thành báo cáo thì đồng chí Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo tại Công văn số 2520/UBND-NC ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh; tổ chức bàn giao, quản lý cơ sở về PCCC cho UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Có kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm về phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn trong giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương thành lập ngay đội dân phòng theo đúng quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; phấn đấu đến hết năm 2021, có 70% thôn, ấp, bản, tổ dân phố có đội dân phòng.

Khẩn trương thành lập, củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 2107/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn tổng kiểm tra và duy trì các đường thoát nạn phía sau các dãy nhà ở tại các khu dân cư để đảm bảo thoát nạn khi có cháy (hiện nay, đường thoát nạn phía sau các dãy nhà ở tại khu dân cư nhiều hộ dân che chắn, lấn chiếm dẫn đến không đảm bảo thoát nạn khi có cháy xảy ra), nhất là khu dân cư tại các thành phố, thị xã.

Tổ chức khảo sát xây dựng, cải tạo các bến lấy nước cho xe chữa cháy tại ao, hồ, sông, suối để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại địa phương, nhất là tại các khu vực đông dân cư, chợ, khu, cụm công nghiệp,…; chỉ đạo ban quản lý dự án các khu dân cư, khu đô thị kết nối hệ thống cấp nước chữa cháy từng khu vào mạng lưới cấp nước chữa cháy đô thị tại địa phương ngay sau khi hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng để phục vụ chữa cháy.

Kiểm tra, rà soát việc cấp giấy phép xây dựng, chuyển đổi công năng sử dụng từ nhà ở riêng lẻ sang nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hoặc từ nhà ở riêng lẻ sang công trình để sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định, cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhất là nhà mặt phố phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về xây dựng và Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà liên kế trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thị xã, thành phố ven biển đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC tàu cá cho bà con ngư dân, nhất là khi neo đậu tại cảng cá, khu neo đậu và khi tập kết nhiên liệu, vật tư,… chuẩn bị ra khơi; chỉ đạo UBND cấp xã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả trong thực hiện hướng dẫn quản lý về PCCC đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác PCCC đối với tàu cá, cảng cá để đưa ra các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác PCCC phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Bố trí ngân sách địa phương đảm bảo cho hoạt động PCCC theo quy định luật ngân sách, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7707/BTC-VI ngày 12/6/2020 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy từ nguồn ngân sách địa phương.

Công an tỉnh: Tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giải pháp về PCCC đối với cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực (hoàn thành báo cáo trước 10/8/2021); tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg để báo cáo Thủ tướng chính phủ, Bộ Công an đúng quy định (hoàn thành báo cáo trước ngày 15/9/2021); kịp thời báo cáo UBND tỉnh những địa phương, đơn vị thực hiện không đúng tiến độ hoặc chậm báo cáo các nội dung trên để chấn chỉnh, phê bình kịp thời. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng trong giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Bộ Công an tại Báo cáo số 316/BC-BCA-C07 ngày 12/4/2021. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Công an; khẩn trương chỉ đạo, bàn giao quản lý cơ sở về PCCC cho UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan để tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy hoạch PCCC và CNCH đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; xử lý nghiêm những công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá để đưa ra các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; đồng thời, hướng dẫn nội dung kiểm tra đối với tàu cá, cảng cá và nội dung báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Bộ Công an.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công an tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá, cụ thể: Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá để đưa ra các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương (Kết quả thực hiện báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/8/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Công an). Thống nhất cơ chế trao đổi thông tin, dự báo tình hình, nguy cơ cháy, nổ thuộc phạm vi quản lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các nguy cơ cháy, nổ và biện pháp tăng cường công tác PCCC và CNCH cho người làm việc trên tàu cá, cảng cá; hướng dẫn Ban Quản lý cảng cá, chủ tàu cá thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, duy trì công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, xây dựng, tổ chức thực tập phương án, biện pháp chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá và khu neo đậu. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đăng kiểm viên, người được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý tàu cá thuộc Chi cục thủy sản, Ban quản lý Cảng cá Quảng Nam, Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý và xử lý kịp thời khi xảy ra cháy, nổ. Tổ chức thực hiện việc xem xét, kiểm tra các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đăng kiểm tàu cá đối với cơ sở đăng kiểm; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá tham gia hoạt động thủy sản.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp để kết nối hệ thống cấp nước chữa cháy thuộc các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp vào hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị ngay sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng để đảm bảo cấp nước chữa cháy kịp thời và đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp; thường xuyên kiểm tra, quản lý, bảo dưỡng các trụ nước chữa cháy trong hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị đảm bảo phục vụ cấp nước chữa cháy. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam), chủ đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành việc cấp nước chữa cháy cho toàn khu theo đúng quy định về phòng cháy và chữa cháy./.

Nguồn tin: Công văn số 4535/UBND-KGVX ngày 21/7/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên:
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại:
Email:
8
 • Ông Lê Trí Thanh
  05/08/1970 ( 51 tuổi )
 • Ông Phan Tấn Tùng
  10/08/1983 ( 38 tuổi )
 • Bà Đào Thị Thi
  20/08/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Trần Trọng Kham
  25/08/1961 ( 60 tuổi )
 • Ông Thái Minh Hưng
  29/08/1969 ( 52 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
  01/08/1978 ( 43 tuổi )
 • Bà Võ Thị Ngọc Diệp
  01/08/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI