VPUBND TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Như Công
(CVP UBND Tỉnh)
Điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
Võ Văn Viên
(PCVP UBND Tỉnh)
Điện thoại: 0914146135
Email: vienvv@quangnam.gov.vn

Lê Ngọc Quảng
(PCVP UBND Tỉnh
Trưởng Ban Tiếp công dân
Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công)
Điện thoại: 0905115707
Email: quangln@quangnam.gov.vn


Đinh Văn Vũ
(PCVP UBND Tỉnh)
Điện thoại: 0914180101
Email: vudv@quangnam.gov.vn


Trương Hồng Hải
(PCVP UBND Tỉnh)
Điện thoại: 0905560779
Email: haiktth2012@gmail.com

CÁC PHÒNG BAN


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị  Lý
Bà Nguyễn Thị Lý

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trần Thành  Mỹ Lệ
Bà Trần Thành Mỹ Lệ

Chức vụ: Chuyên viên

3 Hoàng Thị Xuân
Bà Hoàng Thị Xuân

Chức vụ: Phó phòng

4 Nguyễn Thị Thuỳ  Trang
Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Chức vụ: Văn thư

5 Lý Thị  Dững
Bà Lý Thị Dững

Chức vụ: Văn thư

6 Trần Thị  Hoa
Bà Trần Thị Hoa

Chức vụ: Văn thư

7 Trần Văn Hữu
Ông Trần Văn Hữu

Chức vụ: Văn thư

8 Nguyễn Thái  Hoàng
Ông Nguyễn Thái Hoàng

Chức vụ: Văn thư

9 Võ Thị Ngọc Diệp
Bà Võ Thị Ngọc Diệp

Chức vụ: chuyên viên

10 Hoàng Thị  Việt An
Bà Hoàng Thị Việt An

Chức vụ: Văn thư

11 Trần Trung Kiên
Ông Trần Trung Kiên

Chức vụ: chuyên viên

12 Lê Ngọc Quảng
Ông Lê Ngọc Quảng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng - Giám đốc

13 Nguyễn Văn Phúc
Ông Nguyễn Văn Phúc

Chức vụ: Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Giải Quyết TTHC

14 Bùi Thị Ánh
Bà Bùi Thị Ánh

Chức vụ: chuyên viên

15 Nguyễn Thị Xuân Yến
Bà Nguyễn Thị Xuân Yến

Chức vụ: chuyên viên

16 Nguyễn Công Định
Ông Nguyễn Công Định

Chức vụ: chuyên viên

17 Đinh Thị Đỗ Quyên
Bà Đinh Thị Đỗ Quyên

Chức vụ: chuyên viên

18 Nguyễn Văn Hoà
Ông Nguyễn Văn Hoà

Chức vụ: Bảo vệ

19 Nguyễn Văn Nhựt
Ông Nguyễn Văn Nhựt

Chức vụ: Bảo vệ

20 Trần Quang Trực
Ông Trần Quang Trực

Chức vụ: chuyên viên