Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email : vpubnd@quangnam.gov.vn