UBND tỉnh giải quyết khiếu nại cho hộ bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

(VPUBND QNA) – Nội dung đơn khiếu nại của Nguyễn Thị Bích Ngọc trú tại tổ 10, thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình đã được UBND tỉnh xem xét, giải quyết tại quyết định số 3011/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015.

Bà Ngọc có đơn khiếu nại UBND huyện Thăng Bình không thực hiện bồi thường cho hộ bà phần diện tích đất đã bị giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 1A. Được biết, việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã được Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình giải quyết tại Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 về việc không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Căn cứ để Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình không chấp nhận đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đó là: “Căn cứ theo khoản 1, Điều 10 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam... Việc giải phóng mặt bằng để thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1 không ảnh hưởng đến diện tích của hộ bà được Nhà nước cấp nên không được bồi thường thiệt hại theo quy định hiện hành”. Sau khi giải quyết khiếu nại, thực hiện kết luận của UBND tỉnh tại Thông báo số 81/TB-UBND ngày 06/3/2015 và Thông báo 116/TB-UBND ngày 06/4/2015, UBND huyện Thăng Bình đã thực hiện việc hỗ trợ diện tích đất trên cho hộ bà Nguyễn Thị Bích Ngọc với mức hỗ trợ bằng 80% đơn giá đất nông nghiệp trong khu dân cư với tổng giá trị hỗ trợ là 31.553.800 đồng (37,0m2 x 1.066.000đ x 80%). Hộ bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Kết quả xác minh thẩm tra cho thấy: Diện tích đất bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đang khiếu nại có nguồn gốc thuộc một phần của thửa đất hoang, Hg 226 (theo hồ sơ 299-TTg) do UBND xã Bình Nguyên đăng ký quản lý. Ông Nguyễn Chiến lấn sử dụng và kê khai đăng ký phần đất này cùng với phần đất của cha mẹ cho tại thửa đất ở, T 226A, diện tích 696m2, (theo hồ sơ 64/CP) trước khi thực hiện việc chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Cách (là cô của ông Nguyễn Đình Trung và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc) vào năm 2000. Phần đất khiếu nại này hoàn toàn không thuộc thửa đất T 282, diện tích 2.430m2 (theo hồ sơ 299-TTg) của cha mẹ ông Nguyễn Chiến (ông Nguyễn Đổng và bà Phan Thị Thí).  Căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 14 và điểm d, khoản 1, Điều 45 Nghị định 84/2007/NĐ-CP; khoản 7, Điều 10 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh thì đất sử dụng là đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt công bố, cắm mốc thì người sử dụng đất không được bồi thường thiệt hại về đất. Việc UBND huyện Thăng Bình vận dụng quy định về bồi thường đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư để giải quyết hỗ trợ phần đất khiếu nại bằng 80% đơn giá đất nông nghiệp trong khu dân cư là phù hợp với quy định tại điểm 1.1, khoản 1, Điều 8, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh và thỏa đáng cho hộ bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND tỉnh không công nhận nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc; Qua đó, UBND huyện Thăng Bình có trách nhiệm giữ nguyên và chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc vì quyết định này phù hợp với quy định của pháp luật.

Trúc Anh

Dowload văn bản tại đây

Tin liên quan