Tăng cường tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính.

Theo Công văn số 2231/SNV- CCHC ngày 21/10/2019 của Sở Nội vụ về việc phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh; Ngày 28/10/2019, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2471/VPUBND-HCTC đề nghị các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Văn phòng tăng cường tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính; cụ thể như sau:

Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh tại địa chỉ http://cchc.quangnam.gov.vn/ để tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao nhận thức về công tác Cải cách hành chính; vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, mô hình hay, sáng tạo vào quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời cộng tác viết tin, bài cho Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh.

Giao phòng Hành chính – Tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, phân công cho các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Văn phòng viết tin, bài phản ánh những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính tại Văn phòng đảm bảo có ít nhất 01 tin hoặc bài viết/ 01 quý được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh.

Tin, bài viết có dung lượng dưới 03 trang giấy khổ A4, cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman dưới dạng file Word gửi về Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh qua địa chỉ Email: cchcquangnam@gmail.com.


Yêu cầu các Phòng, Ban, Trung tâm phối hợp triển khai thực hiện./.

Tin liên quan