Tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2019

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN

         
 1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định này trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị

         
a) Trách nhiệm của Lãnh đạo Văn phòng trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan:

         
Thời gian qua, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, kiên quyết chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành phát huy dân chủ, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm quy định pháp luật, Quy chế làm việc và các quy định của cơ quan.

         
 b) Các hình thức tuyên truyền, phổ biến quán triệt Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính được thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra trong các cuộc họp Chi bộ, giao ban Văn phòng định kỳ cũng như đột xuất, thông qua các hoạt động tham mưu, phục vụ, tác nghiệp hành chính của các Phòng, Ban, Trung tâm;

        
 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông qua việc góp ý vào dự thảo văn bản của cấp trên; tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức. viên chức, người lao động trong cơ quan đối với văn bản của Văn phòng trước khi ban hành,...;

         
- Đăng tải trên Website của Văn phòng, mạng nội bộ để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tra cứu, tham khảo để thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính tại cơ quan.

         
c) Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc ở các cơ quan, đơn vị:

         
Ngay từ đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2019 (Quyết định số 11/QĐ-VPUND ngày 19/02/2019) để các Phòng, Ban, Trung tâm làm căn cứ triển khai hoạt động; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại Văn phòng (chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 15/QĐ-VPUBND ngày 16/3/2017 của Văn phòng về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; Công văn số 290/VPUBND-HCTC ngày 13/02/2019 về việc thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; Công văn số 2075/VPUBND – HCTC ngày 12/9/2019 về  tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy Quảng Nam; Kế hoạch số 1621/KH-VPUBND ngày 17/7/2019 về thực hiện Đề án văn hóa công vụ tại Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch số 1929/KH-VPUBND ngày 23/8/2019 về thực hiện trách nhiệm nêu gương của Lãnh đạo quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng, Kế hoạch số 1954/KH-VPUBND ngày 27/8/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân,doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại Văn phòng UBND tỉnh).

         
2. Công tác tổ chức thực hiện

                   
a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ của cơ quan

         
 - Trong công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng:

         
Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn được lãnh đạo Văn phòng quan tâm chỉ đạo, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo các kết luận đánh giá cán bộ, công chức, người lao động khách quan, chính xác, công bằng, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, người lao động. Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-VPUBND ngày 21/12/2018 về phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018 và đang chuẩn bị cho công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019 theo hướng dẫn;

Trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với 01 Phó Chánh Văn phòng, 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối chức danh Kế toán trưởng; thực hiện phân công lại nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng ngay khi có 01 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ (Quyết định số 48/QĐ-VPUBND ngày 06/6/2019), sửa đổi Quy chế làm việc của Văn phòng (Quyết định số 46/QĐ-VPUBND ngày 06/6/2019).

         
 Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 253/KH-VPUBND ngày 28/02/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; thực hiện xong việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 và báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ (Báo cáo số 07/BC-VPUBND ngày 07/3/2019), ban hành Quyết định  phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý tại Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2016-2021, 2021-2026 (Quyết định số 21/QĐ-VPUBND ngày 7/3/2019);

Công tác đào tào, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được Lãnh đạo Văn phòng chú trọng thực hiện. Thời gian qua, Văn phòng đã tiến hành rà soát lại bằng cấp, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước và thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan bổ sung các loại văn bằng, chứng chỉ đạt chuẩn theo quy định phục vụ cho công tác cán bộ (Công văn số 1745/VPUBND-HCTC ngày 16/8/2019). Đã rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện để cử công chức đi đào tạo nhằm đáp ứng được yêu cầu theo chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong năm 2019, Văn phòng cử 03 công chức đi học trung cấp lý luận chính trị (Công văn số 442/VPUBND-HC ngày 08/3/2019), 01 công chức đi học cao cấp lý luận chính trị (Công văn số 744/VPUBND-HCTC ngày 11/4/2019), 01 công chức tham dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Công văn số 445/VPUBND- HCTC ngày 08/3/2019), 01 cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 03 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở,  15 cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý năm 2019 (Công văn số 526/VPUBND-HC ngày 19/3/2019, Công văn số 2051/VPUBND-HCTC ngày 10/9/2019 và Công văn số 2491/VPUBND-HCTC ngày 29/10/2019). Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh còn cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tấp huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do tỉnh và các bộ, ngành trung ương tổ chức như lớp nghiệp vụ đấu thầu, tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, bão lụt, tập huấn về công tác cải cách hành chính, tham dự hội thảo “Nâng cao năng lực, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hành chính Văn phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử”, các lớp tập huấn về công tác đối ngoại…; xin chủ trương tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài và đã  được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 4497/UBND-KGVX ngày 01/8/2019;  đồng thời, tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh (09 huyện miền núi và 09 huyện đồng bằng);

         
Công tác tổ chức bộ máy: Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đã xây dựng Đề án giải thể Trung tâm Hội nghị (trực thuộc Văn phòng) và được UBND tỉnh thống nhất giải thể tại Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 14/11/2019; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh giải thể Văn phòng đại diện tỉnh Quảng Nam tại thành phố Hà Nội, Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về việc điều chuyển định suất lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ - CP từ Văn phòng đại diện tỉnh Quảng Nam tại Hà Nội sang Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời, tổ chức tiếp nhận bàn giao tài sản và con người sau khi đơn vị giải thể; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công tỉnh trên cơ sở chuyển Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư về thuộc Văn phòng UBND tỉnh và hợp nhất với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (thuộc Văn phòng UBND tỉnh)   theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Văn phòng đảm bảo theo đúng quy định.

         
- Trong công tác tài chính: Công tác quản lý tài chính của cơ quan được quy định chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định; thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo kịp thời, đúng nguyên tắc tài chính. Quản lý chặt chẽ việc chi, tiêu, tiếp khách hợp lý. Việc mua sắm, điều chuyển, thanh lý, kiểm kê tài sản được tổ chức thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định của nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc sử dụng, quyết toán nguồn tài chính tại Ban Tiếp công dân, Trung tâm Hội nghị;

Việc thực hành tiết kiệm thông qua việc khoán chi văn phòng phẩm, điện thoại, điện, nước đến từng Phòng đạt hiệu quả, được cán bộ, công chức đồng tình, ủng hộ. Chính vì vậy, đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức hiểu được các chế độ thu, chi tài chính của Văn phòng; đồng thời, tiết kiệm chi hành chính để tăng thu nhập cho tất cả cán bộ, công chức (mức bình quân 1.000.000đ/người/quý). 

         
b) Việc thực hiện Nội quy, Quy chế của đơn vị

         
 Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện đầy đủ các quy định về quy trình làm việc, trình ký văn bản, quản lý tài sản công, văn hóa công sở, các quy định về quản lý, chi tiêu nội bộ, trang phục công sở. Việc soạn thảo, trình ký văn bản được chấp hành đúng quy trình, đảm bảo về nội dung lẫn hình thức, kỹ thuật soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Văn phòng xem xét, ký ban hành. Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 ban hành Quy chế gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 1732/KH- VPUBND ngày 06/9/2018 về triển khai Quy chế quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị tại Văn phòng UBND tỉnh. Đến nay, việc áp dụng chữ ký số tại Văn phòng UBND tỉnh cơ bản đã được thực hiện tốt và gửi liên thông với các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh (trừ văn bản Mật có quy định không phát hành rộng rãi). Việc tiếp tục hoàn chỉnh và áp dụng đầy đủ, thường xuyên phần mềm quản lý hồ sơ công việc (Q-office), triển khai thực hiện chữ ký số và gửi văn bản liên thông gửi các Sở, Ban, ngành đã tiết kiệm nhân lực, thời gian, nâng cao chất lượng công việc;

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghiêm quy định về đi nước ngoài đối với  công chức, viên chức và người lao động. Việc thực hiện Quy chế làm việc của Văn phòng đã phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, công chức; duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa lãnh đạo với cán bộ, công chức Văn phòng nhằm đánh giá những công việc đã triển khai, đồng thời lắng nghe ý kiến tham mưu, đề xuất cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công việc của các phòng để kịp thời tháo gỡ, đưa ra những giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

         
Lãnh đạo Văn phòng luôn phối hợp với Công đoàn, Chi Đoàn thanh niên vận động đoàn viên rèn luyện tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc và chào cờ vào sáng thứ Hai đầu tuần.

         
c) Việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở

Tất cả cán bộ, nhân viên khi làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh đều đeo thẻ công chức, mặc trang phục công sở theo mùa vào sáng thứ Hai hàng tuần, các ngày còn lại mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp điều kiện làm việc tại công sở, không đi trễ về sớm, chấp hành nghiêm túc việc không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ hành chính và buổi trưa của ngày làm việc…

         
d) Việc thực hiện quy tắc ứng xử, giao tiếp, đạo đức tác phong của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh khi giao tiếp với tổ chức, cá nhân luôn thể hiện thái độ nhã nhặn, văn minh, lịch sự; giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc; không có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, luôn giữ thái độ lịch sự, trung thực, thân thiện, hợp tác, cầu thị, cấp dưới phải thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, nếu không đồng ý thì được quyền trình bày ý kiến và bảo lưu ý kiến.

         
đ) Việc tổ chức cam kết thực hiện và xác định nội dung, tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua hằng năm đối với tập thể, cá nhân

              
Định kỳ hàng năm, Văn phòng phát động thi đua đến từng Phòng, Ban, Trung tâm, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; qua đó, phát huy phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong làm việc để phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra;

         
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 186/KH-VPUBND ngày 23/01/2019 về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đăng ký thi đua và sáng kiến kinh nghiệm tại Công văn số 249/VPUBND-HC ngày 30/01/2019; ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của cơ quan tại Quyết định số 30/QĐ-VPUBND ngày 19/4/2019; tổ chức họp Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm để thẩm định các sáng kiến trước khi trình Chánh Văn phòng phê duyệt và cho phép nghiên cứu sáng kiến (Quyết định số 37/QĐ-VPUBND ngày 23/5/2019); đồng thời, ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh (Quyết định số 102/QĐ- VPUBND ngày 07/11/2019).

3. Tổ chức kiểm tra, khen thưởng và xử lý tập thể, cá nhân vi phạm Chỉ thị 22

         
Thông qua cuộc họp Chuyên viên định kỳ, họp Chi bộ…, Lãnh đạo Văn phòng luôn quan tâm, nhắc nhở Chuyên viên chấp hành giải quyết hồ sơ đúng thời hạn, chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục do các Sở, Ban, ngành trình ký và hồ sơ thủ tục được giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo các Phòng, Ban, Trung tâm, đặc biệt là Phòng Hành chính - Tổ chức tiến hành thực hiện công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch của Văn phòng, việc chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Văn phòng theo Quyết định số 88/QĐ-VPUBND ngày 14/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh chưa có trường hợp nào vi phạm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính phải xem xét, xử lý. Những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 22 đều được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm.

4. Những giải pháp nhằm tăng cường, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 22 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng đã phân công cán bộ, công chức phụ trách theo dõi việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc chào cờ thứ hai đầu tuần của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; báo cáo tình hình thực hiện đến

Tin liên quan