UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thí điểm và tham mưu xây dựng đề án tiếp công dân trực tuyến

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5438/UBND-TD ngày 19/8/2021 về triển khai thí điểm và tham mưu xây dựng đề án tiếp công dân trực tuyến, cụ thể:

Đối với việc thí điểm tiếp công dân trực tuyến nhằm đảm bảo cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh  giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh), các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thí điểm việc tiếp công dân định kỳ trực tuyến của Lãnh đạo tỉnh (Đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh) tại hai điểm cầu (tỉnh và huyện); trước mắt, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để đảm bảo tiến độ phục vụ buổi tiếp công dân trực tuyến của Thường trực HĐND tỉnh vào ngày 10/9/2021; Đồng thời, nghiên cứu lắp đặt hệ thống điểm cầu tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh để phục vụ công tác tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại điểm cầu của huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có nguyện vọng được gặp Lãnh đạo tỉnh (qua điểm cầu) để tiếp công dân.

Đối với việc xây dựng đề án tiếp công dân trực tuyến: UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án tiếp công dân trực tuyến, báo cáo Thanh tra Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Tin liên quan