Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Nam

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Nam. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phan Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS, TS Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn FPT truyền đạt các kiến thức cơ bản về Chuyển đổi số, cơ hội và giá trị mà Chuyển đổi số mang lại cũng như giải pháp Chuyển đổi số trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các đề xuất, kiến nghị có liên quan; ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu; ý kiến các chuyên gia tư vấn của Tập đoàn FPT; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/04/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tăng cường quán triệt, phổ biến các chủ trương, kế hoạch, định hướng của Trung ương, của tỉnh về Chuyển đổi số đến các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để nắm rõ mục tiêu, yêu cầu về chuyển đổi số thuộc các ngành, lĩnh vực phụ trách; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 phù hợp với định hướng của tỉnh và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/12/2021) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về chuyển đổi số; chủ trì, đôn đốc các Tổ công tác thuộc Ban Điều hành thực hiện Chương trình hợp tác với Công ty Cổ phần FPT về chuyển đổi số theo Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh khẩn trương xây dựng Kế hoạch công tác năm 2022 của các Tổ Công tác chuyển đổi số, ban hành trước ngày 15/01/2022.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch bổ sung, bố trí kinh phí theo quy định về quản lý ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các Tổ Công nghệ cộng đồng theo từng thôn, khối phố với chức năng, nhiệm vụ chính là triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển kinh tế số, cửa hàng số, thanh toán điện tử, xã hội số nông thôn trên địa bàn các thôn, khối phố. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, xây dựng khung hướng dẫn về thành lập Tổ Công nghệ cộng đồng để các địa phương triển khai thực hiện.

5. Đề nghị Công  ty Cổ phần FPT bổ sung chương trình hợp tác với UBND tỉnh Quảng Nam nội dung hỗ trợ hoạt động của Tổ Công nghệ cộng đồng trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của tỉnh. Hỗ trợ mọi mặt về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam; hỗ trợ xúc tiến hàng nông sản trên môi trường số Quảng Nam (thương mại điện tử), hàng hóa OCOP (nông nghiệp, phi nông nghiệp); triển khai các nền tảng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; xúc tiến sớm trường đào tạo FPT tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ với mục tiêu trở thành trường Đại học số hàng đầu cả nước; hỗ trợ nguồn lực trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan