Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-VPUBND ngày 24/01/2022 về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Văn phòng UBND tỉnh năm 2022

        Theo đó, Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là ứng dụng CNTT sâu rộng, phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT, nâng cao an toàn thông tin (ATTT) Văn phòng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển theo hướng bền vững phục vụ người dân, xã hội ngày một tốt hơn, nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân; ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 hướng đến nền kinh tế số, xã hội số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index). 

        Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh đề ra các mục tiêu cụ thể: 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; 100% tỷ lệ hồ sơ công việc tại Văn phòng được xử lý trên môi trường mạng; 100% chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dùng chung của tỉnh và liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 100% thiết bị đầu cuối tại Văn Phòng được cài đặt giải pháp bảo vệ; 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin; 100% cán bộ chuyên trách CNTT của Văn phòng được đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

        Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công; Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ; Kết nối liên thông dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Nam (LRIS) đến Hệ thống thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (GRIS); Tiếp tục triển khai thực hiện CSDL theo dõi nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Công báo điện tử; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân trực tuyến.

          Về tổ chức thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh giao: 

          Phòng Tổng hợp chủ trì, phối hợp Phòng Nội chính – Kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu xây dựng chuẩn hóa các Biểu mẫu báo cáo và tham mưu UBND tỉnh đưa lên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS); đồng thời, cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu với Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (Trung tâm IOC tỉnh); với Hệ thống thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (GRIS), các Bộ, ngành Trung ương.

          Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả Tổng đài 1022.

         Các phòng, ban: Chỉ đạo công chức được phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành cập nhật dữ liệu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội liên quan vào hệ thống LRIS, IOC của tỉnh theo đúng quy định; đồng thời cử 01 công chức làm đầu mối phối hợp với Phòng Tổng hợp, chủ động đề xuất các biểu mẫu số liệu cần thu thập, báo cáo theo quy định và yêu cầu của lãnh đạo.

        Phòng Quản trị - Tài vụ: Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động hệ thống mạng tin học của Văn phòng và UBND tỉnh (LAN, WAN, Internet, Wifi…) phần mềm quản lý Công báo, các phần mềm ứng dụng khác và các thông tin điện tử được tạo lập của Văn phòng UBND tỉnh; thiết lập các chính sách bảo mật, xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao đổi dữ liệu trong hệ thống mạng, các văn bản về ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng;  Tham mưu đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị cần thiết đáp ứng hoạt động điều hành của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

       Ban Tiếp công dân chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan nâng cao chất lượng các buổi tiếp công dân trực tuyến.

       Phòng Hành chính – Tổ chức: Chủ động phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Đề án số hoá tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Phông lưu trữ UBND tỉnh, giai đoạn 2022-2024; Đôn đốc các phòng, ban, trung tâm triển khai thực hiện nội dung theo Kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Tin liên quan