Rà soát, cập nhật bổ sung tài khoản quản trị trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND hằng tuần

Ngày 10/3/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 243/VPUBND-NCKS đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số nhiệm vụ về nhiệm vụ về cập nhật, bổ sung tài khoản quản trị cấp tỉnh, cấp sở, cấp huyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Công văn số 244/VPUBND-NCKS đôn đốc tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 về UBND tỉnh định kỳ thứ 6 hằng tuần.

Tại Công văn số 243/VPUBND-NCKS, để triển khai có hiệu quả trong công tác vận hành, quản trị Cổng dịch vụ công quốc gia giao cho tỉnh Quảng Nam quản lý triển khai nhiệm vụ đối với các phân hệ:

1. Phân hệ quản trị hệ thống, phân hệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, phân hệ dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại địa chỉ  https://quantri.dichvucong.gov.vn

2. Phân hệ báo cáo hệ thống GRIS của Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ https://baocaochinhphu.gov.vn

3. Phân hệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ  https://csdl.dichvucong.gov.vn

4. Phân hệ phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn và bảng đồ thực thi thể chế Văn phòng Chính phủ xây dựng tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dashboard-tinhtp-chat-luong-dvc.html, Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung và cung cấp lại thông tin tài khoản quản trị gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/3/2022 để được cấp quyền tương ứng thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; đồng, thời đề nghị người được giao quản lý tài khoản cấp sở, cấp huyện sử dụng tài khoản quản trị để cấp quyền tương ứng trên từng phân hệ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị để triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định. 

Tại Công văn số 244/VPUBND-NCKS, để phục vụ công tác báo cáo số liệu cho UBND tỉnh trước 16 giờ 30 phút Thứ 6 hằng tuần để xem xét, đánh giá theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 về triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Công văn số 1177/UBND-NCKS ngày 03/3/2022. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp số liệu bao gồm: 

1. Tổng số hồ sơ tiếp nhận của đơn vị (tất cả các đơn vị thuộc, trực thuộc đối với cấp sở; tất cả các Phòng, Ban trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn đối với cấp huyện): tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trễ hạn (bao gồm hồ sơ chưa giải quyết đang bị trễ hạn); 

2. Số lượng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đã triển khai: số lượng thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ, số lượng, tỉ lệ hồ sơ phát sinh; 

3. Tổng số dịch vụ công phát sinh hồ sơ thanh toán trực tuyến: tỉ lệ hồ sơ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến; 

4. Mức độ chuyển đổi trạng thái tiến độ hoàn thành so với kỳ báo cáo trước: thể hiện theo bảng đồ thực thi thể chế Văn phòng Chính phủ cung cấp.

Đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như kiểm tra bảng đồ thực thi thể chế tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dashboard-chi-tieu.html để giám sát, báo cáo tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên theo mức độ hoàn thành đối với cấp huyện, cấp xã là theo địa giới hành chính, đối với cấp sở là theo từng thủ tục hành chính: xanh (đạt yêu cầu), vàng, cam, đỏ và trắng (chưa thực hiện) để báo cáo thủ trưởng đơn vị, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông cần khẩn trương hoàn thành biểu mẫu điện tử báo cáo trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để các đơn vị cung cấp số liệu đồng bộ, thống nhất đúng thời hạn UBND tỉnh giao; Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam phối hợp với Bưu điện tỉnh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, giám sát việc chuyển hồ sơ nộp trực tiếp của cá nhân, tổ chức thành hồ sơ trực tuyến đảm bảo: hồ sơ tiếp nhận đầu vào đúng, đủ, hồ sơ nộp trực tuyến có bản scan hợp lệ, tạo tài khoản (nếu chưa có) và nộp hồ sơ trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân, tổ chức, thu phí, lệ phí đúng quy định. Chấn chỉnh các trường hợp đã nộp hồ sơ trực tuyến hợp lệ nhưng cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ đề nghị bổ sung, nộp hồ sơ giấy. Thực hiện nghiêm việc sử dụng hồ sơ điện tử để giải quyết thủ tục hành chính theo Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh đối với các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tin liên quan