Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022

Ngày 08/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Thông báo số 116/TB-UBND về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 (thay thế Thông báo số 570/TB-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh)

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc ủy quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân, cụ thể như sau: 

STT

THỜI GIAN

CHỦ TRÌ

1

20/01/2022

(Thứ năm)

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2

22/02/2022

(Thứ ba)

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3

22/3/2022

(Thứ ba)

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

4

20/4/2022

 (Thứ tư)

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

5

20/5/2022

(Thứ sáu)

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

6

21/6/2022

(Thứ ba)

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

7

20/7/2022

(Thứ tư)

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

8

23/8/2022

(Thứ ba)

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

9

20/9/2022

(Thứ ba)

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

10

20/10/2022

(Thứ năm)

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

11

22/11/2022

(Thứ ba)

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

12

20/12/2022

(Thứ ba)

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh, số 06 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ. 

Trường hợp có thay đổi lịch tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phát hành thông báo và niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tin liên quan