Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” Văn phòng UBND tỉnh

Theo Kế hoạch số 14/KH-STP ngày 08/4/2022 của Sở Tư pháp về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”; Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát động trong toàn thể công chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tham gia cuộc thi với những nội dung cụ thể như sau:

Mục đích Nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh tham gia ứng dụng công nghệ thông tin tìm hiểu, nắm bắt các kiến thức pháp luật cơ bản, nắm bắt các văn bản pháp luật mới ban hành, nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác. 

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng bố trí thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Đối tượng: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh.

  Nội dung: Tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản có liên quan;  Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020;  Luật Cư trú 2020;  Luật Trẻ em 2016; Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. 

Thời gian: Từ ngày 26/4/2022 đến ngày 26/5/2022.

Hình thức: Thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời các câu hỏi tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn, hoặc truy cập vào banner “ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” của Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ https://sotuphap.quangnam.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh tại địa chỉ http://pbgdpl.quangnam.gov.vn . 

Thời gian tổng kết: Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể thời gian. 

Để để chức thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh giao Phòng Hành chính –Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, phát động đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng hưởng ứng tham gia cuộc thi;  Theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng tích cực tham gia, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Văn phòng kết quả tham gia của từng đơn vị.

 Lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm phổ biến Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị;  Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị tham gia cuộc thi. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng: tích cực tìm hiểu các văn bản pháp luật trong nội dung thi để tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt. 

 

Tin liên quan