Kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 06/QĐTTg ngày 06 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với thủ tục hành chính “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận ở mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/)

Để tiếp tục triển khai nhân rộng trên toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3768/BTNMT-VP để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trên toàn quốc nhiệm vụ này. Theo đó, ngày 12/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký Công văn số 4511/UBND-NCKS để chỉ đạo kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh: 

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Đăng ký, phân quyền cho các Bộ phận và cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện nhóm dịch vụ công “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận đối với 02 thủ tục hành chính có mã số hồ sơ là 1.004227 và 1.003877 trên Hệ thống dịch vụ công thiết yếu tại địa chỉ https://dvcthietyeu.monre.gov.vn do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp. Đồng thời, nghiên cứu, phối hợp với các Bộ phận liên quan tổ chức thực hiện theo quy trình, biểu mẫu tại Phụ lục gửi kèm Công văn nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các thủ tục hành chính này trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Rà soát, đánh giá rõ thực trạng đối với thủ tục hành chính này, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông để xác định cụ thể phương án triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh được đồng bộ, thống nhất; báo cáo nội dung, kết quả triển khai định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn việc tích hợp kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên toàn quốc của Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ đồng bộ dữ liệu từ hệ thống của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hệ thống của địa phương và với Cổng Dịch vụ công quốc gia đúng theo quy định.

Thành viên Tổ công tác Đề án 06 phụ trách nhiệm vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ này để tổng hợp kết quả thực hiện hàng tháng gửi Công an tỉnh -Thường trực Tổ công tác Đề án 06 để phục vụ báo cáo định kỳ. 

Tin liên quan