Triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Để triển khai Bộ chỉ số này trên địa bàn tỉnh, ngày 14/7/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Công văn số 4571/UBND-NCKS yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

Đối với thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu nội dung Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện theo thẩm quyền. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/4/2020 về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để đưa 100% thủ tục hành chính vào tiếp nhận, xử lý, cập nhật đầy đủ quy trình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; phối hợp rà soát, chuẩn hóa các nguồn dữ liệu dùng để phân tích phục vụ giám sát, đánh giá, công khai được quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào kết quả đánh giá xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng như ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai Bộ chỉ số theo 5 nhóm chỉ số thành phần trên Hệ thống tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn/web/login.jsp do Văn phòng Chính phủ quản lý, cụ thể:

Nhóm chỉ số về công khai, minh bạch với các tiêu chí: Tỷ lệ TTHC công bố đúng hạn; tỷ lệ TTHC được cập nhật, công khai đúng hạn; tỷ lệ TTHC được công khai có đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận tạo thành của TTHC; tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Nhóm chỉ số về tiến độ, kết quả giải quyết với các tiêu chí: Tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn, đúng hạn; thời gian giải quyết TTHC trung bình theo từng TTHC;

Nhóm chỉ số về số hóa hồ sơ với các tiêu chí: Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp hồ sơ; tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp để người dân có thể thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến;

Nhóm chỉ số về cung cấp dịch vụ trực tuyến với các tiêu chí: Tỷ lệ hồ sơ TTHC có cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử; tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện số hóa hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa; tỷ lệ cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; tỷ lệ hồ sơ TTHC được số hóa có kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ tái sử dụng; ứng dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công;

Nhóm chỉ số về mức độ hài lòng có các tiêu chí: Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị theo phân loại; tiến độ xử lý phản ánh, kiến nghị; tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị; tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Đồng thời, UBND tỉnh Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, theo dõi Bộ chỉ số này hiệu quả như sau:

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ theo thời gian thực. Khẩn trương hoàn thiện tính năng, chức năng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (không đầu tư mới Hệ thống giám sát, đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của địa phương) để thống kê, trích xuất thông tin đảm bảo số liệu Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đồng bộ với số liệu hiển thị trên các hệ thống thông tin, và phân hệ bản đồ thể chế tỉnh đang quản lý.

 Văn phòng UBND tỉnh: Tổ chức triển khai, theo dõi Bộ chỉ số này theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính để có được điểm số tốt phục vụ đánh giá theo quy định. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia quản lý, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tin liên quan