Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trong thời gian qua và giải pháp thực hiện trong thời gian đến

Ngày 11/7/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y trong thời gian qua và bàn giải pháp thực hiện trong thời gian đến; đề xuất địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ vào Đề án mạng lưới CSGM động vật tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo công tác quản lý giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, những tồn tại, vướng mắc và giải pháp thực hiện trong thời gian đến; ý kiến của các đại biểu dự họp; đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Đánh giá chung

Từ năm 2018 đến nay, một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới ở động vật (Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục ở trâu, bò) và dịch Covid-19 trên người phát sinh, đã ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch bệnh động vật nói chung, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ động vật nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù vậy, nhìn chung công tác quản lý giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, một số địa phương đã triển khai hoàn thành tốt quy hoạch cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn quản lý theo Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 của UBND tỉnh, duy trì thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ động vật tập trung như Phú Ninh, Bắc Trà My, Quế Sơn, Phước Sơn, Điện Bàn.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều địa phương đã bỏ ngỏ công tác quản lý, kiểm soát giết mổ trong thời gian dài, không tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thú y trong công tác kiểm soát giết mổ cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 623/UBND-KTN ngày 30/01/2019; dẫn đến không duy trì, phát huy được hiệu quả của một số cơ sở giết mổ động vật tập trung đã xây dựng và nhận cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh: Cơ sở giết mổ tập trung Núi Thành (huyện Núi Thành), cơ sở giết mổ tập trung Bình Phục (huyện Thăng Bình), cơ sở giết mổ tập trung Duy Sơn (huyện Duy Xuyên),…

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến

Để tiếp tục phát huy, tăng cường năng lực quản lý giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y tại các địa phương, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát giết mổ động vật, ngăn chặn tình trạng giết mổ trái phép, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành , đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật; Xây dựng ngay phương án thực hiện quản lý, kiểm soát giết mổ trên địa bàn theo lộ trình từng năm đến cuối năm 2025 theo hướng:

Các địa phương đã xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung tiếp tục nâng cấp, khắc phục đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ động vật tập trung đã có để duy trì hoạt động kiểm soát giết mổ. 

Tiến hành rà soát các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hiện có trên địa bàn, đánh giá, phân loại, lập phương án sắp xếp cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tạm thời được phép để lại nâng cấp hoạt động đến cuối năm 2025 theo hướng giảm tối đa về số lượng và phân bố phù hợp theo cụm xã trên địa bàn cấp huyện để tổ chức quản lý, kiểm soát giết mổ, đồng thời đảm bảo nguồn thu phí kiểm soát giết mổ trên địa bàn và quản lý, sử dụng nguồn thu này theo quy định.

 Chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp căn cứ đề án vị trí việc làm của đơn vị, nhu cầu giết mổ của địa phương, bố trí viên chức của Trung tâm thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ của nhân viên thú y được giao nhiệm vụ tại cơ sở. 

Chỉ đạo cơ quan chức năng chỉ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giết mổ tại những địa điểm theo phương án sắp xếp của UBND cấp huyện.

Củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, ra quân đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ tại địa điểm không đúng quy định, kể cả những cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y. 

 Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành tốt quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong sử dụng thực phẩm an toàn, tẩy chay các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động giết mổ; tổ chức ký cam kết theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền quy định.

Chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thực hiện thu, nộp, quản lý sử dụng phí kiểm soát giết mổ theo đúng quy định và hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 6075/CT-TTHT ngày 13/7/2018 và Sở Tài chính tại Công văn số 1750/STC-NS ngày 30/7/2018, Công văn số 51/STC-NS ngày 07/01/2019. Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y định kỳ hàng tuần về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương hoàn chỉnh, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định. Lưu ý: Xây dựng Đề án theo hướng: ưu tiên ứng dụng công nghệ mới phù hợp với thực tế vào giết mổ để kêu gọi nhà đầu tư.

Sau khi Đề án mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung ban hành, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và thực hiện kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý giết mổ ở địa phương cấp huyện, cấp xã; kiểm tra quy trình kiểm soát giết mổ của nhân viên thú y được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm soát giết mổ tại cơ sở. 

Tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tháo gỡ giúp những địa phương không có khả năng bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung do không đảm bảo quy định về khoảng cách. 

Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn cho nhân viên làm kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên thú y để thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo nhu cầu của các địa phương và thực hiện các nhiệm khác liên quan.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp cơ sở giết mổ theo đúng quy định.

Về chuyển đổi số: Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu về giết mổ động vật hằng tuần vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu giải pháp để tiến tới sản phẩm động vật phải có xuất xứ, truy xuất được nguồn gốc.

Theo dõi tình hình thực hiện công tác quản lý giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y của các địa phương để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng lơ là, bỏ ngõ công tác này như thời gian qua.

Sở Nội vụ: Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh về tuyển dụng đối với các vị trí việc làm liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát giết mổ để bổ sung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, tham mưu các nội dung liên quan sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với ngành Thú y của tỉnh tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm động vật trên cạn giết mổ làm thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính: Theo dõi, hướng dẫn các địa phương trong việc thu - chi phí kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định của Luật phí, lệ phí; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công tác quản lý, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh, bổ sung dịch vụ kiểm soát giết mổ vào danh mục, hướng dẫn các địa phương thực hiện dịch vụ kiểm soát giết mổ theo đơn đặt hàng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành tốt các biện pháp bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, tuân thủ quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm./.

 

Tin liên quan