Phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND về phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2022.

Theo đó, Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan có thẩm quyền lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Về thẩm quyền lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Kiến trúc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng chuyên môn quản lý lĩnh vực kiến trúc, văn hóa và các Phòng, Ban liên quan, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ thực hiện việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo phân cấp của UBND tỉnh tại Quyết định này, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

Khi các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn để áp dụng thực hiện trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

 

Tin liên quan