Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo dự thảo Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình giải quyết TTHC

Ngày 22/7/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo dự thảo Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án). Sau khi nghe báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và đề xuất, kiến nghị của các ngành, địa phương tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Đánh giá cao các đơn vị, địa phương đã triển khai tốt việc thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Đề án thí điểm), cụ thể: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, 15 Sở, Ban, ngành đã chuyển giao hoàn toàn nhiệm vụ tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết đối với 1.256 thủ tục hành chính(đã bố trí 12 nhân viên bưu điện thay thế cho 19 cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành), đạt tỷ lệ 97% tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm; 100% các Sở, Ban, ngành đã thực hiện chuyển giao nhiệm vụ thu hộ phí, lệ phí trực tiếp và trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, có 10 địa phương đã triển khai thực hiện việc chuyển giao, gồm: Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh, Bắc Trà My, Duy Xuyên,  Điện Bàn, Nông Sơn, Quế Sơn, Núi Thành, Đại Lộc.

         Trên cơ sở tiếp tục phát huy các kết quả tích cực đã đạt được của Đề án thí điểm và tiếp thu ý kiến của các đơn vị, địa phương tại Hội nghị, giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành, trong đó, lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

*Về lộ trình chuyển giao

Hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam chậm nhất là tháng 12 năm 2022.

Hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xãchậm nhất là tháng 6 năm 2023 đối với 10 địa phương đã triển khai thực hiện Đề án thí điểm, gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn; 08 địa phương còn lại chậm nhất là tháng 12 năm 2023.

Hoàn thành các nội dung chuyển giao (bao gồm cả thu phí, lệ phí) đối với 100% thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 18 huyện, thị xã, thành phố được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện chậm nhất là tháng 6 năm 2023

* Về các công việc được chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện, gồm:

Hướng dẫn, hỗ trợ trong thực hiện thủ tục hành chính (gồm cả hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử); 

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; 

Số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

Luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (theo cả hình thức điện tử, giấy); 

Nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (giấy, điện tử); 

Thực hiện các dịch vụ phụ trợ cho việc giải quyết thủ tục hành chính (pho to, scan…)

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chuyển giao là danh mục thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Ngoài danh mục thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiếp nhận qua Bộ phận Một cửa các cấp, các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế để phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

*Về số lượng nhân viên của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích bố trí tại Bộ phận Một cửa các cấp

 Việc bố trí nhân viên được thực hiện trên nguyên tắc tinh gọn, đảm bảo năng suất lao động tối thiểu căn cứ trên số lượng hồ sơ phát sinh tại Bộ phận Một cửa theo quy định tại Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và ít hơn so với tổng số cán bộ công chức đang bố trí tại Bộ phận Một cửa. Những lĩnh vực phát sinh ít hồ sơ thì bố trí 01 nhân viên sẽ đảm nhiệm cho một số lĩnh vực, bảo đảm năng suất nhưng không bị quá tải.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện chuyển giao tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai Đề án tại địa phương. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện chuyển giao đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và tiến độ thực hiện chuyển giao thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 18 huyện, thị xã, thành phố được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

Sở Tài chính khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ hành chính công được chuyển giao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 78/UBND-NCKS ngày 07/01/2022 và đề nghị của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam tại Công văn số 75/TTPVHCC-TNGQ ngày 12/7/2022, hoàn thành trước ngày 31/7/2022; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện sau khi Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./.

Tin liên quan