Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả hoạt động quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Quỹ ĐTPT Quảng Nam

Ngày 08/7/2022, tại Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ. Sau khi nghe lãnh đạo Quỹ báo cáo kết quả hoạt động quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động cho vay, thu hồi nợ của Quỹ đạt nhiều kết quả tích cực và tăng cao so với cùng kỳ năm trước, dư nợ tín dụng trên 460 tỷ đồng (đạt 106,5% vốn chủ sở hữu), công tác đánh giá tài sản đảm bảo, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, theo dõi thu hồi nợ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn vốn của Quỹ. Các chỉ tiêu tài chính đạt và vượt kế hoạch, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên, công tác bàn giao, khai thác các dự án đầu tư trực tiếp tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc phát sinh một số vướng mắc, chậm tiến độ; tỷ lệ giải ngân vốn ứng/tổng hạn mức cam kết ứng vốn nguồn Quỹ Phát triển đất còn thấp do thủ tục đầu tư, bồi thường GPMB kéo dài; hoạt động khai thác thủy sản xa bờ của ngư dân gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động cho vay nguồn Quỹ Hỗ trợ ngư dân. 

Yêu cầu Giám đốc Quỹ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian đến, như sau:

  Về cho vay, thu hồi nợ: Thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định dự án, thẩm định năng lực chủ đầu tư; ưu tiên xem xét cho vay đối với các dự án có hiệu quả và ý nghĩa về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện Quỹ hạn chế về nguồn vốn;  Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động, tài sản đảm bảo nợ vay, tình hình sử dụng vốn vay, vốn ứng nhằm đảm bảo an toàn công tác cho vay, ứng vốn của Quỹ; khảo sát, nắm bắt khó khăn của các đơn vị vay vốn do ảnh hưởng sau dịch bệnh, kịp thời báo cáo Hội đồng quản lý đề xuất UBND tỉnh các biện pháp hỗ trợ đơn vị vay vốn phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo khả năng trả nợ vay cho Quỹ.

Về đầu tư trực tiếp các Khu dân cư thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc: Báo cáo UBND tỉnh về vướng mắc trong công tác phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở - Khu 1 để UBND tỉnh xem xét, giao Quỹ thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án này; khẩn trương triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, nộp toàn bộ tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước để xem xét, thực hiện việc cấp lại/hoàn trả chi phí đầu tư các Khu 1,2,3,4,5 cho Quỹ.

Về nhận ủy thác quản lý các Quỹ.

Quỹ Phát triển đất: Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục ứng vốn để phê duyệt kế hoạch ứng vốn, giải ngân vốn ứng theo cam kết; đồng thời rà soát đề xuất UBND tỉnh loại bỏ ra khỏi danh mục ứng vốn đối với các dự án đã được phê duyệt nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai quá 6 tháng để ưu tiên nguồn cho các dự dự án khác; Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định tổ chức, hoạt động Quỹ phát triển đất, cho phép Quỹ Đầu tư phát triển tiếp tục thực hiện việc mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn vốn Quỹ Phát triển đất để có nguồn bù đắp chi phí hoạt động và bổ sung tăng vốn hoạt động Quỹ Phát triển đất. 

 Quỹ Hỗ trợ ngư dân: Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, kiểm tra tài sản đảm bảo và phối hợp đội ngũ cộng tác viên tại các địa phương để kịp thời theo dõi thu hồi nợ, đảm bảo an toàn vốn vay của Quỹ;  Tạm thời dừng cho vay hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản vùng khơi do điều kiện hoạt động của ngư dân gặp nhiều khó khăn, chi phí tăng cao, đánh bắt thủy sản không đạt hiệu quả, khó có khả năng hoàn vốn; Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 16/03/2021 về chính sách cho vay cải hoán, nâng cấp, sửa chữa tàu cá phù hợp với tình hình, nhu cầu thực tế của ngư dân địa phương để triển khai thực hiện.

Giao Sở Tài chính khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bổ sung dự toán ngân sách tỉnh năm 2022 để tăng vốn điều lệ cho Quỹ  từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022 theo Phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 6/4/2021 nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay, giải ngân hằng năm và 5 năm của Quỹ theo kế hoạch.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp Quỹ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 16/03/2021 của Hội đồng nhân nhân tỉnh phù hợp tình hình, nhu cầu thực tế của ngư dân tại địa phương để triển khai thực hiện.

 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công cần đẩy nhanh tiến độ nhưng chưa bố trí đủ vốn trong năm 2022, làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển thống nhất đề xuất UBND tỉnh sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ Phát triển đất để thanh toán chi phí đầu tư dự án, chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn hoàn trả theo quy định. 

Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương chỉ đạo các ngành, đơn vị sớm tiếp nhận bàn giao các dự án Khu dân cư thu nhập thấp (Khu 2, 3, 4, 5) theo chủ trương của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và thực hiện phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở - Khu 1 tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc của Quỹ Đầu tư phát triển theo thẩm quyền để tổ chức khai thác, thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước.

 UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án ứng vốn Quỹ Phát triển đất năm 2021, 2022 khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư dự án, làm việc với Quỹ ĐTPT để thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng vốn và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ./.

 

Tin liên quan