PCT UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ năm 2022

Chiều ngày 27/7, tại UBND huyện Thăng Bình đồng chí Hồ Quang Bửu, PCT UBND tỉnh dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ cấp huyện năm 2022. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở KHoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạocác phòng Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp, lãnh đạo, kế toán và chuyên viên phụ trách KH&CN của Phòng Kinh tế, Kinh tế & Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; các Tổ chức, Hợp tác xã tham gia thực hiện dự án chuyển giao, ứng dụng theo cơ chế Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. Đại diện lãnh đạo trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, trường Đại học Nông Lâm Huế, Viện nghiên cứu khoa học Miền Trung và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu.

Đồng chí Hồ Quang Bửu, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

         Theo báo cáo tại Hội nghị, hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ các huyện, thị xã, thành phố đã có những bước tiến bộ, công tác quản lý đã được triển khai trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ. Nhiều đề tài khoa học và công nghệ cấp huyện đã phát huy được hiệu quả và được nhân rộng trong thực tế sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, các  hoạt động về sở hữu trí tuệ, đo lường - chất lượng cũng được nhiều địa phương quan tâm triển khai. Bên cạnh những kết quả đã được, công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện còn một số tồn tại, hạn chế: Hầu hết các địa phương chưa có cán bộ chuyên trách về khoa học và công nghệ. Cán bộ theo dõi về khoa học và công nghệ hay bị thay đổi, gây khó khăn, bị động trong quá trình theo dõi, tham mưu. Một số địa phương xây dựng, phê duyệt kế hoạch chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Công tác thông tin, báo cáo chưa đảm bảo. Công tác đăng ký, lưu giữ; công nhận; giao nhiệm vụ và bố trí kinh phí nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học ở một số địa phương chưa được quan tâm triển khai.

PCT UBND tỉnh trao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các đơn vị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí PCT UBND tỉnh nghi nhận và đánh giá cao hoạt động KH&CN các địa phương đã được triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ KH&CN cấp huyện đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng trong thực tế sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ và các địa phương quan tâm hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụkhoa học và công nghệ, các nhiệm vụ khoa học công nghệ phải gắn với hiệu quả thực tế; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn; Xác định, triển khai các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cấp huyện, gắn với hoạt động truy xuất nguồn gốc hàng hóa; Tăng cường công tác hợp tác với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài tỉnh để đẩy mạnh hoạt động ứng dụng chuyển giao thực hiện các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ tại địa phương.

Tại Hội nghị PCT UBND tỉnh và đồng chí giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các đơn vị./.

Tin liên quan