Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, gồm: quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư, cơ cấu lại kinh tế, triển khai mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới, thực hiện điều phối phát triển vùng, liên vùng; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình và tổ chức kinh tế khác; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo Điều 2 Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam có Giám đốc và không quá 04 Phó Giám đốc. Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm: Các tổ chức hành chính thuộc Sở (Thanh tra; Văn phòng; Phòng Quy hoạch - Tổng hợp; Phòng Kinh tế Ngành; Phòng Lao động - Văn xã; Phòng Thẩm định dự án; Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư; Phòng Đăng ký kinh doanh) và Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam).

Căn cứ Quy định này và các văn bản pháp luật khác liên quan, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế làm việc của Sở, tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các nội dung có liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2022 và thay thế Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

Tin liên quan