Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022

Ngày 28/7/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022. Sau khi nghe báo cáo đề xuất một số nội dung liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo và phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận:

1. UBND các huyện, thành phố căn cứ vào số biên chế được giao năm 2022; Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm học 2024 - 2025 để rà soát kỹ lại nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022 (mốc thời gian để xác định biên chế tuyển dụng tính đến ngày 01/9/2022) để khẩn trương gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 02/8/2022.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành viên dự họp và tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022 của các huyện, thành phố và của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (trừ các địa phương đã có Kế hoạch tổ chức thi riêng); tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022, gửi Sở Nội vụ; trong đó, cần lưu ý quy định chi tiết, cụ thể việc đăng ký các nguyện vọng và nguyên tắc xác định cụ thể người trúng tuyển. Giao Sở Nội vụ sớm thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022 theo quy định, khẩn trương trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

3. Khuyến khích UBND các huyện, thành phố đảm bảo về điều kiện tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục nếu có nhu cầu đăng ký tổ chức tuyển dụng riêng thì có văn bản đề nghị gửi Sở Nội vụ để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thống nhất chủ trương; việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành. Giao Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành; trường hợp nếu để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong tuyển dụng thì trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị, địa phương đó.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương lập dự toán kinh phí phục vụ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022, gửi Sở Tài chính sớm thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung để triển khai thực hiện.

5. Đối với việc thuyên chuyển giáo viên từ miền núi về đồng bằng: Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, cân nhắc từng trường hợp cụ thể. Sở Nội vụ chỉ xem xét thuyên chuyển đối với những trường hợp thật sự cấp thiết, hợp lý, hợp tình, có thời gian công tác lâu năm ở miền núi, nơi đi, nơi đến đồng thuận rất cao và cân đối chỉ tiêu hiện có để giải quyết và thực hiện mỗi năm một lần vào dịp nghỉ hè; trong trường hợp số lượng đề nghị thuyên chuyển nhiều, Sở Nội vụ phải báo cáo, xin ý kiến Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc điều chuyển giáo viên từ các huyện miền núi về đồng bằng và việc sử dụng giáo viên của các huyện đồng bằng dôi dư do tiếp nhận giáo viên miền núi về không đúng quy định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu xảy ra sai phạm.

6. Trường hợp sau khi tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022 mà các địa phương vẫn còn thiếu giáo viên so biên chế giao năm 2022 và định mức theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh thì các địa phương hợp đồng giáo viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5199/UBND-KGVX ngày 07/9/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, các địa phương rà soát lại quy mô trường lớp, trên cơ sở định mức số giáo viên/lớp theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh, xác định số giáo viên theo số lớp hiện có năm học 2022 - 2023, tham mưu văn bản báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương về hợp đồng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo để tháo gỡ, giải quyết việc thiếu giáo viên đứng lớp trong giai đoạn hiện nay.

7. Riêng giáo viên được cử làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thực hiện chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

Tin liên quan