Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương về triển khai hành động, khắc phục thực tế theo kết luận của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính

Ngày 25/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương về triển khai hành động, khắc phục thực tế theo kết luận của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện tháng ra quân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục thuế và UBND thành phố Tam Kỳ. Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Thống nhất với nội dung báo cáo, UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC gắn với thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua DVC trực tuyến tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2022 nhưng công tác tổ chức thực hiện, triển khai thực tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: vẫn còn cơ quan, địa phương bố trí cán bộ, công chức vừa đảm nhận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả TTHC; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện chưa làm tốt nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc giải quyết TTHC của các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện; chưa nghiêm túc công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi để trễ hạn trả kết quả TTHC; tình trạng sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa triệt để; chậm hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo yêu cầu tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai thành công việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đảm bảo đầy đủ chức năng, tính năng để đăng ký, tiếp nhận, số hóa, giải quyết hồ sơ, lưu trữ, thanh toán trực tuyến gắn với định danh, xác thực điện tử; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, quản lý giám sát việc thực hiện TTHC của cán bộ, công chức, viên chức gắn với Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 24/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá rõ thực trạng, nêu cụ thể những tồn tại, hạn chế Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đang vận hành trước ngày 04/8/2022 để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh cụ thể phương án, kế hoạch, lộ trình hợp nhất Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC có đủ tính năng, chức năng theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục hoàn thiện bản đồ thực thi thể chế của tỉnh đồng bộ với 05 nhóm chỉ tiêu: công khai minh bạch, tiến độ kết quả giải quyết TTHC, số hóa hồ sơ, chất lượng DVC và mức độ hài lòng tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 24/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ tiêu về ICT Index, chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công, tỉ lệ tiêm chủng, bao phủ vắc xin Covid-19 … phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. 

- Hoàn thiện, cập nhật bổ sung ứng dụng vào SMART Quảng Nam, hằng tháng lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, địa phương để kịp thời cải tiến, bổ sung các ứng dụng mới theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Sở Nội vụ

Khẩn trương hoàn thiện khung chương trình hành động để trình Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh thông qua, tham mưu tổ chức họp Ban Chỉ đạo định kỳ hằng quý để đánh giá công tác hoạt động điều hành và tổ chức thực hiện. Tham mưu bổ sung hoàn thiện Bộ chỉ số cải cách hành chính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ đảm bảo với tình hình thực tế tại địa phương gắn liền với công tác chuyển đổi số; tham mưu UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lấy kết quả giải quyết TTHC làm căn cứ chính để đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu đơn vị, hoàn thành trước ngày 01/10/2022.

3. Văn phòng UBND tỉnh

- Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết TTHC thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đồng bộ với số liệu, kết quả trên các phần mềm hệ thống. Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và thực hiện quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh được quy định tại khoản 8, Điều 2, Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 của Văn phòng Chính phủ. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện đúng các nhiệm vụ theo quy định hiện hành về kiểm soát TTHC. Phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện các quy trình giải quyết TTHC, quy chế phối hợp liên thông trong thực hiện TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương.

- Khẩn trương báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ và vận hành các chế độ báo cáo bằng Hệ thống LRIS trên địa bàn tỉnh được kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị đảm bảo thuận lợi hơn cho người sử dụng.

- Định kỳ từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng tham mưu sắp xếp lịch để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghe báo cáo kết quả cải cách TTHC, triển khai DVC, công tác chuyển đổi số và một số nhiệm vụ của Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

4. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Rà soát toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết lựa chọn đăng ký DVC trực tuyến (DVC toàn trình, DVC một phần) theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 23/6/2022 của Chính phủ để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các DVC trực tuyến vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, hoàn thành trước ngày 01/9/2022. 

- Quản lý, thống kê, đôn đốc báo cáo số liệu định kỳ về nghiệp vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống GRIS hằng quý đúng thời gian quy định. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn, sắp xếp Bộ phận một cửa đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, phù hợp với lộ trình đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ trong chuyển giao dịch vụ hành chính công qua bưu chính công ích; tăng cường vai trò tham mưu, theo dõi giám sát của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện đối với hoạt động giải quyết TTHC của Bộ phận một cửa các cấp.

Tin liên quan