Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 03/8/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quy chế có 03 Chương và 12 Điều; Quy chế quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Quy chế áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp. 

Việc phối hợp theo các nguyên tắc sau: Quy định rõ nội dung phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị chủ trì và cơ quan, đơn vị phối hợp trong hoạt động quản lý, thực hiện giám định tư pháp; Phát huy tính chủ động, tích cực, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp; Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Phương thức phối hợp thông qua trao đổi thông tin trực tiếp, trao đổi thông tin bằng văn bản; tổ chức họp liên ngành hoặc bằng các hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

Các nội dung phối hợp, gồm: về củng cố, kiện toàn đội ngũ người giám định tư pháp; bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; về cấp mới, cấp lại Thẻ và thu hồi Thẻ giám định viên tư pháp; về thành lập và đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; về hoạt động giám định tư pháp; về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp; về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp; về thực hiện báo cáo, sơ kết, tổng kết.

Tin liên quan