Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5202/UBND-NCKS ngày 08/8/2022 chỉ đạo một số nội dung liên quan đến tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Theo đó, để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 333/KHBCĐ ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8) năm 2022; UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 theo đúng các nội dung của Kế hoạch số 333/KHBCĐ ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, Kế hoạch số 2741/KH-BCĐ ngày 26/7/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đảm bảo thiết thực, trang trọng, hiệu quả và có ý nghĩa sâu sắc. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân trước những âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội làm cho Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc dần đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để biểu dương công lao, đóng góp của quần chúng Nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Phạm vi tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 chủ yếu ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để đông đảo các tầng lớp nhân dân trực tiếp tham gia. Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 01 đơn vị cấp xã tổ chức điểm (cả phần lễ và phần hội); các đơn vị còn lại tuỳ vào tình hình tổ chức các hoạt động cụ thể, phù hợp có chủ đề hướng về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo, đề xuất Thường trực cấp uỷ cùng cấp phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ cấp uỷ, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện dự, động viên các mô hình hay, việc làm tốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Chỉ đạo cân đối kinh phí, chi hỗ trợ các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Công an tỉnh phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các các đơn vị, địa phương nhất là xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đề xuất phân công lãnh đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các xã, phường tổ chức điểm: Duy Vinh (Duy Xuyên), Tiên Mỹ (Tiên Phước), Tam Vinh (Phú Ninh), Hoà Hương (Tam Kỳ); sơ kết, đánh giá kết quả đạt được báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương.

Tin liên quan