Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiều ngày 09/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đồng chí: Phan Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; các Sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố. 

Theo Chương trình, hội nghị tập trung quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Triển khai kế hoạch số 182-KH/TU, ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đánh giá tình hình công tác nội chính từ đầu năm đến nay. 

Theo đó, các cấp uỷ, tổ chức Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành đánh giá, tổng kết các nội dung cơ bản của Nghị quyết gắn với chương trình số 30-CTr/TU của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng; giải quyết các vấn đề xây dựng xã hội và xây dựng, phát triển văn hoá, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tập trung phân tích, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm để tổng kết, rút kinh nghiệm…/.

 

Tin liên quan