Kết luận của đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 11/8/2022, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Sau khi nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến thời điểm hiện nay và đề xuất, kiến nghị có liên quan; ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn kết luận:

Trong thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những nổ lực trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ triển khai và kết quả đạt được vẫn chưa đảm bảo theo các yêu cầu đặt ra.

Thời gian đến, để thực hiện có hiệu quả tốt nhất chính sách này trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định, đề nghị các ngành, các cấp khẩn trương, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện và chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Cụ thể:

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động (gọi tắt là đơn vị) cần có sự phối hợp chặt chẽ để cùng nhau vào cuộc, quyết tâm thực hiện đảm bảo chính sách theo chỉ đạo của Trung ương, phải xác định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; thông qua chính sách này giúp cho người lao động giải quyết khó khăn, ổn định đời sống, yên tâm làm việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo phương châm chính xác, kịp thời (không bỏ sót, không trùng lặp và không sai về đối tượng được thụ hưởng; đồng thời phải gắn với các mốc thời gian thực hiện (đến ngày 15/8/2022 phải hoàn thành phê duyệt hồ sơ; đến ngày 31/8/2022 phải hoàn thành việc giải ngân theo hồ sơ đã được xác lập). Tuyệt đối không được để các đối tượng thuộc diện thụ hưởng nhưng không được hỗ trợ theo quy định. Mọi sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện làm ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của người lao động đã được quy định thì người đứng đầu của Sở, ngành, địa phương liên quan và đơn vị sử dụng lao động chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:  Phân công lãnh đạo và cán bộ, công chức theo dõi việc triển khai thực hiện chính sách tại các địa phương; kịp thời cập nhật danh sách đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà và tiến độ giải ngân tại các đơn vị; Có dự lường đánh giá kết quả đạt được chiếm tỷ lệ % so với nhu cầu thực tế phải thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Đôn đốc các địa phương báo cáo cụ thể chính xác kết quả thực hiện phê duyệt hồ sơ và giải ngân đến thời điểm ngày 15/8/2022 (cam kết thực hiện giữa các đơn vị sử dụng lao động với các địa phương qua các biên bản làm việc của các địa phương với các đơn vị này). Tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh vào sáng ngày 15/8/2022.

Cập nhật, tổng hợp nhu cầu kinh phí từ các địa phương đề nghị để làm việc thống nhất với Sở Tài chính tham mưu cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện. 

Tập trung giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các Sở, ngành, địa phương theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết những phát sinh ngoài thẩm quyền nhằm giải quyết tiến độ triển khai thực hiện đúng với mốc thời gian quy định.

Cơ quan đầu mối chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn bảo hiểm xã hội, các ngành, địa phương liên quan nhanh chóng hoàn thành việc xác lập hồ sơ trình phê duyệt đảm bảo thời gian theo quy định; đồng thời bảo đảm cho công tác giải ngân theo đúng hồ sơ đã duyệt. 

 Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội dự trù tổng nguồn phải chi để kịp thời bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện theo đúng nhu cầu.

 Sở Thông tin và Truyền thông: tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền một cách hiệu quả nhằm kịp thời phổ biến chính sách hỗ trợ, hướng dẫn để đơn vị sử dụng lao động khẩn trương thực hiện.

  Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các đơn vị sử dụng lao động và nhanh chóng kiểm tra, xác thực việc đóng bảo hiểm để làm cơ sở phê duyệt hồ sơ;  Hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của người lao động, đơn vị sử dụng lao động về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có); chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động trình UBND huyện phê duyệt.

  Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh: căn cứ vào nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện.

  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Đề nghị các địa phương bám sát các quy định, yêu cầu tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh; phân công lãnh đạo theo dõi sát sao, xuyên suốt việc triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn theo đúng yêu cầu đề ra.

  Rà soát, nắm chắc lại số lượng đơn vị sử dụng lao động ở địa phương mình đã nộp hồ sơ và chưa nộp hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đối với các đơn vị đã nộp hồ sơ, tiếp tục rà soát, đề nghị bổ sung hồ sơ nhằm không để sót đối tượng hưởng lợi; đối với đơn vị chưa nộp hồ sơ, khẩn trương triển khai ngay các thủ tục thực hiện chính sách để báo cáo về huyện trước ngày 15/8/2022.

  Khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động để có biên bản ký cam kết giữa các đơn vị này với địa phương (trong đó các đơn vị sử dụng lao động phải cam kết với UBND các huyện, đến thời điểm ngày 15/8/2022 không còn những trường hợp người lao động ở đơn vị mình đủ điều kiện thụ hưởng theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ; đồng thời, đơn vị sử dụng lao động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về giải quyết quyền lợi cho người lao động nếu để xảy ra sai sót như đã cam kết). Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nội dung này về UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) chậm nhất vào sáng ngày 15/8/2022.

  Đối với đơn vị sử dụng lao động: Căn cứ quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ, đơn vị sử dụng lao động tự rà soát, báo cáo danh sách người lao động trong đơn vị mình được hưởng chính sách đúng quy định, đảm bảo chính xác, minh bạch; đồng thời thực hiện chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 Thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết với các địa phương sở tại đối với trách nhiệm thực hiện của đơn vị mình với người lao động như đã nêu và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng người lao động đủ điều kiện thụ hưởng nhưng đơn vị không báo cáo danh sách đề nghị hỗ trợ đến thời điểm ngày 15/8/2022 và chịu hoàn toàn trách nhiệm hậu quả pháp lý sau này đối với người lao động./.

Tin liên quan