Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc về bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công Hạng mục: Mương thoát nước ngầm khu vực ngã tư Bình Nam Công trình HA/W2: Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An

Ngày 02/8/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần HA/W2: Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Giao thông và UBND huyện Thăng Bình báo cáo tình hình thực hiện, các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận: 
Hạng mục Mương thoát nước ngầm khu vực ngã tư Bình Nam:
Hạng mục này thuộc dự án thành phần HA/W2 Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An, dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 20/8/2020. 
Để sớm có mặt bằng thi công hoàn thành trước mùa mưa bão, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án thành phần HA/W2 trong năm 2022, thống nhất chủ trương cho sử dụng tạm thời diện tích đất bị ảnh hưởng để thi công hạng mục mương thoát nước ngầm; sau khi thi công xong tuyến mương ngầm, Ban Giao thông có trách nhiệm hoàn thổ, lại mặt bằng hiện trạng. Đề nghị UBND huyện Thăng Bình tập trung chỉ đạo các Phòng, đơn vị liên quan và UBND xã Bình Nam:
Tiến hành bàn giao ngay mặt bằng đoạn đầu tuyến (khoảng 100 m) tính từ hố ga thoát nước tuyến đường Võ Chí Công, hiện trạng là đất trống, cây rừng Pacsa đã được Ban Quản lý trồng rừng huyện Thăng Bình tận thu thanh lý năm 2021 để Ban Giao thông triển khai thi công. 
Đối với đoạn cuối tuyến còn lại: chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ Biên bản kiểm đếm số lượng cây bị ảnh hưởng, tiến hành áp giá và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với cây cối, tài sản trên đất, làm cơ sở thu nộp ngân sách theo quy định, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công trong tháng 8/2022; trong đó lưu ý, chỉ đạo UBND xã Bình Nam, các Phòng, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra lại hồ sơ, thủ tục về giao đất trồng rừng trước đây, xác định hiện trạng có cây rừng của các hộ dân hay không để tính toán, phân chia kinh phí bồi thường hỗ trợ hợp lý.
Đối với các trường hợp vướng mắc trong phạm vi bồi thường dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam, đoạn qua địa bàn huyện Thăng Bình:
UBND huyện Thăng Bình.
* Tại khu vực xã Bình Dương:
Đối với các hộ thuộc các phương án bồi thường đã phê duyệt trước đây: chủ trì tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân để chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công. Trong đó, tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp hộ gia đình ông Lê Quang Ngung, ông Tống Ngọc Lưu, bà Phạm Thị Siêm (đã chết, con là Đặng Ngọc Thông), bà Phạm Thị Diêu, bà Phan Thị Liểu, bà Võ Thị Côn và lưu ý thực hiện theo đúng quy định đối với trường hợp hộ gia đình ông Võ Nghiêng.
Đối với các hộ chưa lập phương án: chỉ đạo các Phòng, đơn vị liên quan và UBND xã Bình Dương khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để lập và phê duyệt phương án bồi thường, tiến hành chi trả cho các hộ dân.
* Tại khu vực xã Bình Minh:
Đối với hộ ông Nguyễn Văn Thu: UBND huyện Thăng Bình khẩn trương xem xét, giải quyết việc bố trí đất tái định cư theo đúng quy định; trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.
Đối với hộ ông Nguyễn Văn Lộc: chủ trì tổ chức tuyên truyền, vận động và bố trí nguồn kinh phí để chi trả tiền thưởng cho hộ gia đình; trường hợp vẫn tiếp tục cản trở thi công thì chỉ đạo lực lượng phối hợp với Ban Giao thông tổ chức bảo vệ thi công.
Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương xem xét đề nghị của Ban Giao thông tại Tờ trình số 863/TTr-BQLGT ngày 17/6/2022 để chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định.
Giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp chủ trì, cùng với Ban Giao thông, UBND huyện Thăng Bình rà soát các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cầu Cửa Đại (trước đây) đã thực hiện còn dỡ dang thì tiếp tục triển khai thực hiện; trường hợp thiếu kinh phí, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp có văn bản đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để triển khai hoàn thành theo các phương án đã phê duyệt.
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan tích cực phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Tin liên quan