Đại hội Chi bộ Tổng hợp – Tiếp Công dân nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 11/8/2022, Chi bộ Tổng hợp – Tiếp Công dân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội đồng chí Võ Văn Viên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Quảng – Phó chánh Văn phòng, kiêm Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Đinh Văn Vũ – Phó Chánh Văn phòng; đại diện Chi ủy các Chi bộ thuộc Đảng ủy Văn phòng và 10 đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Tổng hợp – Tiếp Công dân.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, đảng viên chi bộ Tổng hợp – Tiếp Công dân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từng cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường, quan điểm cách mạng, về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chi bộ đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, tương thân, tương ái phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết chi bộ đề ra. Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng năm: 100% cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2020, Chi bộ Nội chính – Tổng hợp được công nhận Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), nhiều đồng chí là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh và được các cấp khen thưởng.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã kết nạp được 01 đảng viên. Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đều có trình độ Đại học trở lên, đa số các đồng chí đảng viên đều có trình độ lý luận Cao cấp và Trung cấp chính trị. Chi bộ làm tốt công tác đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm; kết quả xếp loại hàng năm: 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết chi bộ đề ra. Duy trì tốt các buổi sinh hoạt Chi ủy, thường xuyên đôn đốc, động viên cán bộ đảng viên hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Chi ủy. Duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

          * Bên cạnh những kết quả đạt được, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ đảng viên chi bộ vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, đó là:

Việc kiểm tra, đôn đốc và phối hợp các Sở, ngành trong công tác tham mưu và thực hiện chương trình công tác, đề án, văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết HĐND tỉnh có một số nội dung chưa đảm bảo tiến độ; việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, kéo dài…

Việc góp ý kiến xây dựng chi bộ ở một số đảng viên còn hạn chế, chưa phát huy hết tinh thần tự phê bình và phê bình trong họp chi bộ, các buổi  sinh hoạt chuyên đề do chi bộ tổ chức.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025:

Mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Chi bộ; Đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm.

Chỉ tiêu cụ thể: Hàng năm, phấn đấu 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí và kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới. Hàng năm, phấn đấu Phòng Tổng hợp và Ban Tiếp công dân tỉnh đều đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trở lên. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên. Hàng năm, Đoàn viên công đoàn, đoàn viên Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Nghiêm túc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy Văn phòng. Thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chú trọng xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, tăng cường kiểm tra đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, đảng viên giữ mối liên hệ với Cấp ủy và làm tròn nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; lãnh đạo thực hiện tốt các quy định về đạo đức công vụ và văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính...      

Tập trung thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ theo nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức với công việc; chủ động nghiên cứu, sáng tạo, tận tụy, không ngừng học hỏi để nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hòa đồng với đồng nghiệp; thân thiện, cởi mở, vui vẻ với cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác tại cơ quan.

Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, Đảng bộ với tinh thần tương thân, tương trợ và phối hợp trong công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đề cao cảnh giác cách mạng trong tình hình mới, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước. Nói, viết và làm đúng Nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

          Đại hội tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Tổng hợp – Tiếp Công dân nhiệm kỳ 2020-2022. Từ kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Chi ủy Tổng hợp – Tiếp Công dân nhiệm kỳ 2022-2025 cần chỉ đạo khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ đến.

Đại hội đã bầu chi ủy gồm 03 đồng chí, bầu bí thư Chi bộ Tổng hợp – Tiếp Công dân nhiệm kỳ 2022-2025; theo đó đồng chí Nguyễn Vinh Hiển – Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Viên – Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Hoàng Thị Diệu Hiền – Chi ủy viên.

Giao cho Chi ủy Tổng hợp – Tiếp Công dân nhiệm kỳ 2022-2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và trong từng thời gian cụ thể để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Tổng hợp – Tiếp Công dân nhiệm kỳ 2022-2025./.

Tin liên quan