Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam

Ngày 04/8/2022, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi kiểm tra thực tế đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022; ý kiến của các Sở, ngành, địa phương; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung sau:

UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Giám đốc, viên chức, người lao động Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam thời gian qua; trong điều kiện tỉnh nhà còn khó khăn, đối tượng người có công trên địa bàn nhiều nhưng Trung tâm đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện có; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong việc tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục, giải quyết những tồn tại, khó khăn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

NHIỆM VỤ CHUNG

Trước hết, Ban Giám đốc, viên chức, người lao động Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam phải xác định tính chất công việc và trách nhiệm của mình trong việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; đẩy mạnh việc quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm, từ đó tạo động lực và sự quyết tâm để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Tập trung rà soát, đánh giá một cách toàn diện về tình hình hoạt động của Trung tâm, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, các đầu công việc của mình trong năm 2022 để từ đó có sự quản lý, nắm bắt một cách cụ thể đối với các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành thì cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, Trung tâm chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc rà soát chức năng, nhiệm vụ được giao, dự báo tình hình hoạt động thời gian tới để xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2023.

Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân nhóm cụ thể đối với từng đối trượng người có công để từ đó phân công lại các bộ phận, cán bộ, nhân viên, người lao động cho phù hợp với tính chất của từng công việc, bảo đảm theo từng nhóm đối tượng, kịp thời động viên, biểu dương các cán bộ, viên chức, người lao động có trách nhiệm, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Nghiên cứu việc luân phiên trong điều dưỡng người có công, trong đó chú trọng xem xét, đề xuất, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Cải thiện chế độ ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh hoạt thiết yếu hàng ngày bảo đảm nâng cao giá trị sức khỏe, tinh thần cho người được nuôi dưỡng, điều dưỡng.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, chủ động rà soát, thống kê các danh mục, trang thiết bị cần đầu tư theo thứ tự ưu tiên, từ đó xây dựng kế hoạch làm việc với UBND thành phố Hội An kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp để cùng với nguồn lực của Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm phục vụ cho việc nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam ngày càng được hoàn thiện và nâng cao.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án và tổ chức lập kỷ yếu cho việc nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tại Trung tâm qua các năm.

Tập trung rà soát, dự lường tình hình hoạt động trong thời gian đến để đề xuất các danh mục, trang thiết bị cần sửa chữa, mua sắm, đầu tư báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định, đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội, phân kỳ đầu tư trong dự toán phân bổ hàng năm và từ nguồn xã hội hóa hoặc đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn để triển khai thực hiện. 

Đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao: Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam chủ động phối hợp với địa phương, các Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, giải quyết hoặc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền được giao.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thường xuyên cập nhật các quy định, hướng dẫn của Trung ương và địa phương để triển khai một cách kịp thời và hiệu quả, không được chủ quan, lơ là.

GIẢI QUYẾT NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Về việc đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ tiền ăn cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang nuôi dưỡng tại Trung tâm với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng: Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở các văn bản quy định của pháp luật và tình hình thực tế trên địa bàn nghiên cứu các cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về việc đề nghị Chính phủ mở rộng đối tượng tiếp nhận nuôi dưỡng hoặc cho phép tiếp nhận vào nuôi dưỡng đối với các đối tượng  (thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, sống cô đơn và người có công sống cô đơn không nơi nương tựa có hoàn cảnh đặc biệt): Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội mở rộng đối tượng nuôi dưỡng. Đồng thời, cần tranh thủ ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho phép tiếp nhận nuôi dưỡng đối với các đối tượng: thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, sống cô đơn và người có công sống cô đơn không nơi nương tựa có hoàn cảnh đặc biệt; trước khi đề xuất cho chủ trương thực hiện nội dung này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có báo cáo thống kê cụ thể về số lượng đối tượng, dự trù tổng kinh phí hỗ trợ cho việc tiếp nhận và nuôi dưỡng,…

Về việc trong thời gian tham gia điều dưỡng tập trung tại Trung tâm thì đề nghị hỗ trợ kinh phí đưa người có công đi tham quan các danh lam, thắng cảnh ngoài tỉnh: Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam chủ động làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để xem xét, giải quyết.

Về việc đề nghị tuyển dụng, luân chuyển bác sĩ hoặc y sĩ về công tác tại Trung tâm và quan tâm hỗ trợ tập huấn chuyên môn y tế cho đội ngũ làm công tác y tế tại Trung tâm: 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh phương án tuyển dụng viên chức y tế có tính chất đặc thù để bổ sung biên chế cho Trung tâm để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất về chỉ tiêu, tiêu chí đăng ký dự thi phù hợp với tính chất đặc thù của công việc ở Trung tâm để tổ chức thi tuyển viên chức bổ sung cho Trung tâm đảm bảo theo quy định; có kế hoạch tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y tế về công tác tại Trung tâm đảm bảo yêu cầu điều trị người có công đạt hiệu quả.

Về đề nghị phê duyệt phương án đơn vị tự chủ: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định có liên quan hướng dẫn Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam xây dựng đề án, thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Về việc đề nghị Chính phủ sửa đổi phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 đối với viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm (viên chức từ 20% lên 30%, người lao động từ 40% lên 70%) bằng mức phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập: Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định.

Về việc hướng dẫn về hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời, hướng dẫn Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam triển khai thực hiện đúng quy định. 

Về việc đầu tư xây dựng hành lang có mái che kiên cố, thiết kế hài hòa chung, nối dãy nhà nuôi dưỡng và khu chức năng chung: Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội, phân kỳ đầu tư trong dự toán phân bổ hàng năm và từ nguồn xã hội hóa để triển khai thực hiện.

Về việc thu hồi phòng tại dãy nhà tập thể thương bệnh binh M, N (xem xét tạo điều kiện cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, chưa sắp xếp được chỗ ở tiếp tục ở lại và có chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình bàn giao nhà về chi phí sửa chữa, cải tạo phòng ở): Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Quảng Nam báo cáo chi tiết từng trường hợp cụ thể gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết; đồng thời có kế hoạch để vận động, đôn đốc các hộ có trách nhiệm bàn giao lại nhà cho Trung tâm theo cam kết./.

 

Tin liên quan