Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 2208/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Nam gồm có 3 Chương, 20 Điều và 4 Phụ lục. Quy định áp dụng đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn. Về đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức; viết tắt là CBCCVC) trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các đơn vị nêu trên. Riêng người đứng đầu các đơn vị nêu trên và viên chức, người lao động trong lĩnh vực y tế, giáo dục không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo Quy định này.

Về mục đích, việc đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCCVC, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong CBCCVC. Chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của CBCCVC, tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua đánh giá, xếp loại CBCCVC để biểu dương, khen thưởng CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là căn cứ đề đánh giá, xếp loại CBCCVC và đảng viên hằng năm; là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với CBCCVC theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Về yêu cầu, phải thực hiện đồng bộ quy trình đánh giá CBCCVC từ khâu cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý, hằng năm, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Từng cá nhân phải xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng và lịch công tác hằng tuần, cập nhật đầy đủ các công việc đột xuất, phát sinh, trình lãnh đạo trực tiếp phê duyệt để tổ chức thực hiện. Việc đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với CBCCVC phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chính xác, khách quan, công bằng, đúng thực chất và đúng trình tự quy định. Phải thực hiện đánh giá đa chiều, liên tục và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng CBCCVC gắn với kết quả công tác của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị (trên cơ sở phân tích khối lượng và tính chất, mức độ của công việc). Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ gắn với tiêu chuẩn khung năng lực vị trí việc làm của đội ngũ CBCCVC làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại CBCCVC.Việc thực hiện đánh giá, xếp loại CBCCVC phải thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Về đánh giá, xếp loại trên cơ sở các nguyên tắc sau: (1) Bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, chính xác đúng thẩm quyền quản lý CBCCVC, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể, không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức. (2) Trọng tâm và trọng số điểm được đặt vào việc đánh giá theo nhiệm vụ được giao của CBCCVC và các sản phẩm đầu ra cụ thể tương ứng, thể hiện ở việc cụ thể hóa các tiêu chí “Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao” và “Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách” đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Mức xếp loại chất lượng của người đứng đầu không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. (3) CBCCVC có thời gian làm việc thực tế dưới ½ thời gian làm việc theo quy định trong tháng (trừ trường hợp nghỉ thai sản, nghỉ phép theo chế độ, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung) thì không thực hiện đánh giá cho tháng đó nhưng vẫn thực hiện việc kiểm điểm thời gian công tác trong tháng. CBCCVC này không tham gia nhận xét, góp ý cho những người khác. CBCCVC nghỉ không làm việc theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp nghỉ thai sản, nghỉ phép theo chế độ, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung) từ ¼ đến dưới ½ thời gian làm việc trở lên trong tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không được xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Riêng các trường hợp trong thời gian nghỉ vẫn đảm bảo hoàn thành công việc được giao thì căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ để xem xét xếp loại không cao hơn mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. (4) Kết quả công việc của CBCCVC được theo dõi từng tháng để làm cơ sở cho việc đánh giá và xếp loại chất lượng CBCCVC, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm. Kết quả đánh giá công việc cuối năm là cơ sở chính, kết hợp với tiêu chí riêng của từng cơ quan, đơn vị (nếu có) để thực hiện xếp loại chất lượng CBCCVC hàng năm. 

về căn cứ đánh giá, xếp loại, gồm: Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chức trách, nhiệm vụ được giao; Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC theo kế hoạch, chương trình công tác trong tháng hoặc quý và nhiệm vụ đột xuất được giao thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo từng tháng, trong đó phân công cụ thể từng người (chủ trì, tham mưu, phối hợp), cụ thể công việc, tiến độ phải thực hiện, mức độ phức tạp của công việc; Kết quả theo dõi, đánh giá của lãnh đạo và kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, phản ánh của các tổ chức, cá nhân đối với công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Về chu kỳ thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Nam được thực hiện hằng tháng. 

Ngoài ra, Quy định còn nêu cụ thể về tiêu chí đánh giá, xếp loại; nội dung đánh giá, xếp loại; khung thời gian thực hiện đánh giá, xếp loại; quy trình, trách nhiệm đánh giá, xếp loại; thang điểm đánh giá, xếp loại; mức xếp loại chất lượng CBCCVC; thông báo kết quả đánh giá, xếp loại; Nguyên tắc xếp loại chất lượng CBCCVC hàng năm căn cứ vào kết quả đánh giá hàng tháng; Sử dụng kết quả đánh giá hàng tháng để đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC cuối năm; Quy trình xếp loại chất lượng hàng năm đối với CBCCVC ; Sử dụng kết quả đánh giá cho công tác thi đua, khen thưởng; Sử dụng phần mềm trong đánh giá, xếp loại; Chế tài trong đánh giá, xếp loại và trách nhiệm triển khai thực hiện.

Việc thực hiện đánh giá kết quả làm việc sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ Quý IV năm 2022 và chính thức thực hiện việc đánh giá từ tháng 01 năm 2023.

Tin liên quan