Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/8/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 2248/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quy chế gồm 04 Chương và 17 Điều; quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đối tượng áp dụng của Quy chế gồm các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc phối hợp đảm bảo các nguyên tắc sau: (1) Đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, đảm bảo nguyên tắc thứ bậc trong thực hiện nhiệm vụ. (2) Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước kịp thời, công khai, đúng pháp luật. (3) Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị và quy định của pháp luật, không làm cản trở đến hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Về nội dung phối hợp, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện các nội dung công việc sau: Xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước; Bố trí, phân công công chức làm đầu mối phụ trách công tác bồi thường nhà nước tại cơ quan, đơn vị; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước; Xác định cơ quan giải quyết bồi thường; Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; Theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác bồi thường; Tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại; Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước và hoạt động giải quyết bồi thường; Báo cáo, thống kê tình hình, kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại đơn vị, địa phương. 

Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan trong phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước; việc thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường của nhà nước; trách nhiệm gửi văn bản trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường và xác định trách nhiệm hoàn trả; chế độ thông tin, báo cáo và điều khoản thi hành.

Tin liên quan