UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động thực hiện phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

sáng nay, ngày 30/8/2022 đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đến cấp xã để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động thực hiện phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Tham dự Hội nghị,

- Tại điểm cầu ở tỉnh có: Đồng chí Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại diên lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh;Đại diện lãnh đạo Văn phòng hỗ trợ giảm nghèo tỉnh và Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Các thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; …

- Tại điểm cầu cấp huyện: Thường trực huyện/thị/thành ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN cấp huyện; Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND phụ trách Chương trình NTM; Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện; Đại diện lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND và các Phòng, Ban liên quan phụ trách các tiêu chí nông thôn mới; Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện và cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện.
- Tại điểm cầu cấp xã: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN xã; Các thành viên Ban Chỉ đạo xã; Lãnh đạo UBND xã và các thành viên Ban Quản lý xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Nhân dân thôn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu/khu dân cư NTM kiểu mẫu/thôn NTM trên địa bàn xã. 

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị


Tại hội nghị, đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch phát động thực hiện phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.