UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ gắn với nâng cao Chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Để đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn sắp tới, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ gắn với nâng cao Chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022, với những nội dung chính như sau:

Mục tiêu chung: Huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị về thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, góp phần cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào tỉnh; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra.

Mục tiêu cụ thể: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính liên quan đến khởi sự kinh doanh, đất đai, đầu tư, xây dựng, điều kiện kinh doanh… tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cải thiện mạnh mẽ 05 chỉ số thành phần PCI bị giảm điểm năm 2021 (Tính năng động, Tính minh bạch, Gia nhập thị trường, Đào tạo lao động, Chi phí thời gian) và tiếp tục duy trì điểm số của 05 chỉ số thành phần PCI tăng điểm năm 2021 (Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Tiếp cận đất đai, Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự). Phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh trong năm 2022 nằm trong top 15 trong bảng xếp hạng (PCI) của cả nước. 

Nhiệm vụ thực hiện:

Tập trung thực hiện hiệu quả và đồng bộ các nhóm giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nghiêm túc “thực thi tốt” các chủ trương, giải pháp của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao thứ hạng PCI. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đặt doanh nghiệp làm trung tâm cải cách, coi nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên và trực tiếp chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức cần hiểu rõ từng chỉ tiêu và các chỉ số thành phần PCI, nâng cao hơn nữa trong nhận thức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả cơ chế, chính sách; nhất là trong thực thi các quy định, thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, các thủ tục về điều kiện kinh doanh…

Tập trung rà soát lại kết quả giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại các Thông báo kết luận của UBND tỉnh về các buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng, trong đó đối với những nội dung nào còn tồn tại, nhiều vướng mắc, chưa giải quyết thì chủ động báo cáo ngay cho UBND tỉnh để giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến đầu tư, phát triển năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã không còn phù hợp với thực tế, không hợp lý, không rõ ràng…để tham mưu kiến nghị phương án bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ trên mọi lĩnh vực gắn cải cách thủ tục hành chính với xây dựng Chính quyền điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Theo đó, các cấp, các ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn hóa, số hóa cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của từng đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý, thống kê, báo cáo khi được yêu cầu. Tăng cường kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế và các lĩnh vực liên quan đến cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp. 

Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ theo dõi cải thiện các chỉ tiêu/chỉ số thành phần PCI chủ động đề xuất giải pháp cải thiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả các chỉ tiêu/chỉ số thành phần thuộc đơn vị phụ trách.   

Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của người đứng đầu các ngành, các cấp về nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các thông tin, tài liệu của tỉnh

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực trước và sau khi doanh nghiệp gia nhập thị trường; tiết kiệm thời gian và giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp

 Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lao động tại tỉnh, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp

Đẩy mạnh các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

Giải quyết hiệu quả các tranh chấp, kiện tụng về thương mại cho doanh nghiệp; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh

Tổ chức thực hiện:

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; tập trung quán triệt và chỉ đạo quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ gắn với nâng cao Chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022, quyết tâm và phấn đấu đạt hoặc vượt mục tiêu Kế hoạch đã đề ra; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trong quý I/2023 hoặc khi có văn bản yêu cầu của UBND tỉnh. 

Các cơ quan Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh./.

 

Tin liên quan