Kết luận của đ/c Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Sở Y tế về tổ chức bộ máy, biên chế và một số nội dung liên quan

Ngày 14/9/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo về tổ chức bộ máy, biên chế và một số nội dung liên quan. Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo và ý kiến của các thành viên tham dự; đồng chí Trần Văn Tân kết luận:

Sở Y tế kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ tiến độ, mức độ hoàn thành việc thực hiện các Kết luận của đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Thông báo số 324-TB/TU ngày 28/3/2022 của Tỉnh ủy và của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Thông báo 85-TB/BCS ngày 24/8/2022 về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ để khẩn trương thực hiện kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo quy định.

 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam: Sở Y tế khẩn trương xây dựng dự thảo, gửi lấy ý kiến Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để  tiếp thu và lấy kiến thẩm định Sở Tư pháp; tổng hợp, tiếp thu ý kiến của thành viên UBND tỉnh để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 05/10/2022.

  Đối với 11 cán bộ quản lý đứng đầu quá hai nhiệm kỳ: Sở Y tế khẩn trương thực hiện điều động, luân chuyển, bố trí công tác theo đúng quy định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành.

  Sở Y tế khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thi tuyển, tuyển dụng viên chức; Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn Sở Y tế thực hiện các hồ sơ, thủ tục đảm bảo theo quy định. 

  Sở Y tế khẩn trương xây dựng Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Hội An trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa khoa thành phố Hội An vào Trung tâm Y tế thành phố Hội An, gửi Sở Nội vụ thẩm định để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 15/10/2022.

    Sở Y tế rà soát, đánh giá lại toàn bộ tài sản được mua sắm, tài trợ, tặng cho từ các nguồn đầu tư khác nhau để thực hiện việc xác lập sở hữu tài sản theo quy định; rà soát, điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng phù hợp, tránh tình trạng lãng phí tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế chuyên dùng. Tiếp tục rà soát, đề nghị điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các chế độ lương, phụ cấp cho y, bác sĩ tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo quy định.

   Đối với mô hình hoạt động của Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ: Sở Y tế đánh giá, nghiên cứu, đề xuất lại mô hình hoạt động của Trung tâm đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động y tế trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

   Giao Sở Nội vụ tăng cường theo dõi, hướng dẫn và giám sát Sở Y tế thực hiện công tác cán bộ và xây dựng Đề án vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc đảm bảo quy định;  Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Sở Y tế trong thực hiện việc xác lập quyền sở hữu tài sản tài trợ, tặng cho đảm bảo quy định và các nội dung liên quan theo thẩm quyền./.

Tin liên quan