Quảng Nam xây dựng Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2333/QĐ-UBND về xây dựng Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 gồm 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu, được chia làm 2 khu vực thực hiện. Trong đó, khu vực 1 gồm các xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III tại Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), xã an toàn khu thuộc các huyện nghèo (gồm xã Trà Giáp, Trà Giác, Trà Tân và Trà Đốc, huyện Bắc Trà My và xã Tư, huyện Đông Giang; khu vực 2 gồm các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao là căn cứ để rà soát, đánh giá thực trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện hằng năm, trung hạn 5 năm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Bộ tiêu chí, xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải đạt đủ các nội dung gồm: đạt chuẩn nông thôn mới (hoặc duy trì, nâng chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2021 trở về trước) theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022 - 2025; có ít nhất 2 thôn được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2022 - 2025; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trái quy định, không có khả năng thanh toán và phải đạt các thêm các tiêu chí theo quy định trong Bộ tiêu chí.

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, giai đoạn 2022-2025 cho phù hợp với điều kiện từng vùng; tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo đúng quy định; Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát thực trạng theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao để xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số về tiêu chí NTM phục vụ công tác chuyển đổi số trong quản lý, điều hành Chương trình NTM. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, xử lý hoặc điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Tin liên quan