Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5798/KH-UBND về truyền thông Ngày chuyển đổi số quốc gia (10.10) trên địa bàn Quảng Nam. Chủ đề Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Tuyên truyền đến toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước. Làm cho mỗi người dân thấy được vai trò trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thấy được ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. 

UBND tỉnh yêu cầu hoạt động tuyền thông phải đảm bảo đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức; Triển khai nhiệm vụ truyền thông phải bám sát với thực tiễn của mỗi đơn vị, địa phương, đảm bảo làm cho toàn xã hội hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông Ngày Chuyển đổi số.  Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các Sở, Ban, ngành có Bản tin chuyên ngành, Trang/Cổng thông tin điện tử; các Tạp chí.. đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 đảm bảo thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao./.

Tin liên quan