Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 15/9/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố.. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Trần Văn Tân kết luận:

1. Việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố phải căn cứ trên chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022. Việc phân bổ này dựa trên cơ sở kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của tỉnh thời kỳ 2011-2020 nên có một số chỉ tiêu chưa thể đáp ứng hết nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 của các địa phương đề xuất. 

 Trong khi chờ rà soát, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh cho phù hợp với quy định; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến góp của các ngành, địa phương (trong đó có ý kiến của UBND huyện Đại Lộc về số liệu đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước; UBND huyện Đông Giang về bổ sung quy hoạch sử dụng đất công trình Đường dây và trạm biến áp 110 kV Trường Hải, Đông Giang theo Công văn số 6329/BCT-ĐL ngày 12/10/2021 của Bộ Công Thương; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh về bổ sung quy hoạch sử dụng đất thương mại, dịch vụ phục vụ đầu tư xây dựng Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa,…), khẩn trương rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, hoàn chỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh trước ngày 25/9/2022 để quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố. Việc sử dụng đất trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu vực chuyên canh trồng lúa nước có năng suất sao, ổn định, khu vực quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất có rừng tự nhiên.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, trường hợp phát sinh các công trình, dự án cần thiết, cấp bách, có cơ sở pháp lý, tính khả thi, cần điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất thì cung cấp ngay hồ sơ và cử cán bộ có thẩm quyền làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai trước ngày 22/9/2022 để kiểm tra, điều chỉnh, kịp hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh trước ngày 25/9/2022

2. Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 được UBND tỉnh phân bổ cho cấp huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, ưu tiên sử dụng đất cho các công trình, dự án thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2021-2025; nhất là các dự án đang thực hiện dỡ dang, đảm bảo các điều kiện tiếp tục triển khai thực hiện; các dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh, huyện; dự án đầu tư công trung hạn đã có chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư; phân kỳ đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo thứ tự ưu tiên: các dự án đã có chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục để trình phê duyệt chủ trương, dự án thuộc danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,…Giai đoạn sau năm 2025 thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 nên sẽ được rà soát, cập nhật, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định.

Các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các huyện, thị xã, thành phố phải phối hợp chặt chẽ, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án đảm bảo điều kiện hồ sơ, thủ tục, có tính khả thi thực hiện trong giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030 theo thứ tự ưu tiên để bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trình cấp có thẩm quyền thông qua, phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh nhu cầu sử dụng đất mà đã đảm bảo đủ điều kiện, cần thiết phải triển ngay từ nay đến năm 2025 nhưng chưa có chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ thì các Sở, Ban, ngành, địa phương rà soát, có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, điều chuyển chỉ tiêu từ các địa phương khác chưa sử dụng hết hoặc tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2022 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4707/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/8/2022.

4. Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030; tổ chức thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2022.

 UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lập, trình HĐND cấp huyện thông qua, hoàn chỉnh Danh mục dự án thu hồi đất, Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, kịp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022 và hoàn chỉnh, trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện đảm bảo thời gian quy định (cuối tháng 12/2022).

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu UBND tỉnh làm việc với các Bộ, ngành liên quan có phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đến năm 2030 của tỉnh cho phù hợp.

 

Tin liên quan