Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Thực hiện Công văn số 3432/BVHTTDL-VHCS ngày 09/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh

Theo đó UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã thành phố thực hiện tại Quyết định số 259/QĐ-SVHTTDL ngày 21/8/2020, trong đó có thủ tục hành chính cấp Giấy phép kinh doanh karaoke. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.

 Đồng thời UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các văn bản: Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09/8/2022; Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022; Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022; Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 5910/VPCP-CN ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn mình phụ trách; thực hiện rà soát việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghi định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với hồ sơ đề nghị cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Yêu cầu cơ sở kinh doanh không đảm bảo đủ các nguyên tắc, điều kiện và trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke được quy định tại Điều 3, 4, 6, 7, 8 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ phải ngừng hoạt động để khắc phục, khi đảm bảo đủ điều kiện mới được hoạt động trở lại. Yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh karaoke không còn hoạt động 12 tháng liên tục phải có trách nhiệm gửi văn bản thông báo tự chấm dứt hoạt động và nộp Giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke đã cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành về hoạt động karaoke, vũ trường; về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ và tiếng ồn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này và thông báo kết quả xử lý đến các cơ quan có liên quan.

Tin liên quan