Kết luận của Đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam để nghe báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua và nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới

Ngày 16/9/2022, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam để nghe báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua và nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới. Sau khi nghe Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua và nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới; ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung sau:

Nhìn chung, thời gian qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn, bất cập về nhiều mặt, nhưng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đã có nhiều nổ lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ được giao; công tác quản lý, tuyển sinh và đào tạo được quan tâm; sử dụng có hiệu quả các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, lưu trú của học viên; đào tạo số lượng lớn lao động có tay nghề, đóng góp cho công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho khu vực và trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm như: một số hạng mục hạ tầng hư hỏng, xuống cấp; công tác tuyển sinh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác thu, chi tài chính cần phải được khắc phục, quan tâm trong thời gian tới.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, cải thiện chất lượng tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, giải quyết việc làm, góp phần thực hiện có hiệu quả chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện đào tạo cán bộ y tế theo thẩm quyền nhằm đáp ứng cung cấp nhân lực Y tế Quảng Nam và trong khu vực; UBND tỉnh đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành để bổ sung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, trong đó cần tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ được giao trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các nhiệm vụ phối hợp với các Sở, ngành liên quan, từ đó thống kê cụ thể các nhóm công việc, nhiệm vụ đã hoàn thành, đang triển khai, chưa thực hiện để nắm bắt một cách toàn diện mức độ hoàn thành, đánh giá khách quan các khó khăn, vướng mắc hiện nay; qua đó, xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết cho từng nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt tập trung giải quyết các nội dung phát sinh, những vấn đề mới, những nhiệm vụ trọng tâm như nợ đọng, công tác tuyển sinh, khám chữa bệnh, … để triển khai thực hiện trong thời gian tới đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Chủ động đăng ký làm việc với các Sở, ngành đối với các nội dung có liên quan để trao đổi, giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

 Xác định nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của nhà trường là đào tạo và khám chữa bệnh. Đối với công tác đào tạo thì đào tạo chính quy và đào tạo lại, trong đó chủ yếu là tạo nguồn nhân lực cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh; do đó cần có tổng hợp, đánh giá một cách thực chất công tác tuyển sinh trong thời gian qua, đồng thời ngay từ bây giờ xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho từng ngành, nghề trong năm 2023, gắn với chú trọng công tác khảo sát thị trường lao động, nhu cầu ngành nghề theo từng khu vực để có kế hoạch tuyển sinh phù hợp. Đối với công tác khám chữa bệnh thì cần tập trung cho việc ưu tiên đào tạo, đạo tạo lại cho đội ngũ y bác sĩ của Trường, đồng thời phải nâng cao tính tận tâm, tận việc trong quá trình thu dung, khám điều trị cho người bệnh.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, bố trí cán bộ, viên chức một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, đảm bảo tính chuyên sâu, đúng người, đúng việc gắn với phân công cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ của từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, viên chức, tạo điều kiện để phát huy năng lực của từng người; Tập thể Ban Giám hiệu cùng các đồng chí thủ trưởng các Khoa, phòng của Nhà trường đẩy mạnh công tác tư tưởng, động viên toàn thể cán bộ, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 Không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; chủ động làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, trường học, phụ huynh và học sinh để rà soát, nắm bắt cụ thể số học sinh thuộc diện phân luồng, tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng không học đại học để xây dựng kế hoạc hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động có kế hoạch tuyển sinh một cách hiệu quả cả trước mắt (từng năm kế hoạch) và cả giai đoạn đến hết năm 2025. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tiếp nhận, đào tạo cho du học sinh Lào đảm bảo đúng quy định.

Cần xác định nhiệm vụ trong liên kết, quản lý đào tạo là nhiệm vụ rất cần thiết nhằm phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Trường; đồng thời khai thác, sử dụng hiệu quả điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng hiện có; UBND tỉnh thống nhất cho Trường được liên kết đào tạo, Ban Giám hiệu Trường chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tham mưu UBND tỉnh cho phép liên kết đào đạo với các ngành phù hợp, lựa chọn các Trường liên kết có thương hiệu và tuân thủ thực hiện đúng các quy định hiện hành; đồng thời, khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể, sử dụng tài sản công trong liên kết đào tạo. 

 Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục, lựa chọn ngành nghề, đơn vị liên kết đào tạo, đào tạo liên thông đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chủ động làm việc với các địa phương, doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh để khảo sát nhu cầu ngành, nghề, thị trường lao động hiện nay và dự báo tình hình trong thời gian đến để tạo mối liên kết, xây dựng kế hoạch đào tạo theo đơn đặt hàng, tạo điều kiện sinh viên sau khi ra trường là có việc làm ngay, tạo ra nguồn lực lao động có tay nghề trên địa bàn tỉnh, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi khắt khe về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị sử dụng lao động, bảo đảm chất lượng đào tạo, gắn sát với cung cầu thị trường lao động theo vùng miền, tạo lập thương hiệu và bảo đảm yếu tố phát triển bền vững Nhà trường trong tương lai. 

 Nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ các kiến nghị tại Kết luận Thanh tra số 1913/KL-TCGDNN ngày 23/9/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam; báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 Đối với hoạt động của Bệnh viện đa khoa thuộc trường: nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động lâu dài đảm bảo tự cân đối thu chi về tài chính theo quy định, có tính đến phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); chủ động làm việc với các địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, địa điểm, đội ngũ y tế tại cơ sở để người dân nắm bắt một cách rộng rãi.

 Chủ động phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, không giảm trừ dự toán (1.944.000.000 đồng) và cấp hỗ trợ kinh phí, hoàn ứng cho Bệnh viên đa khoa thuộc Trường từ nguồn chi hoạt động thường xuyên (1.322.330.348 đồng) để đảm bảo chi lương và các hoạt động cần thiết của Nhà trường trong năm 2022.

 Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tiến hành các quy trình, hồ sơ, thủ tục để thực hiện mô hình tự chủ của Bệnh viện đa khoa thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam theo đúng quy định.

 Đối với các đề xuất, kiến nghị:

 Về thực hiện các hồ sơ, thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ động làm việc, có văn bản đề nghị đến các Sở, ngành liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND thành phố Tam Kỳ) để được hướng dẫn; giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc lập các hồ sơ, thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đảm bảo đúng theo quy định.

Về việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Giao Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính trên cơ sở đề nghị của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, lập hồ sơ thủ tục để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra.

Về việc sửa chữa Khu hiệu bộ; phá dỡ hai khối nhà tại cơ sở 75 Trần Văn Dư và cải tạo, sửa chữa bờ rào: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khẩn trương rà soát nhu cầu sửa chữa, dự toán kinh phí, chủ động phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí từ nguồn sự nghiệp trong dự toán phân bổ năm 2023.

Về các khoản nợ ngân sách tỉnh: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh họp chuyên đề để xem xét, giải quyết các khoản nợ nhằm đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho Trường giải quyết dứt điểm những khoản nợ hiện nay, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. 

Các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và yêu cầu đặt ra; chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến để giải quyết những đề nghị của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam./.  

 

Tin liên quan