Kết luận của Đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm

Ngày 13/9/2022, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm. Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2022; ý kiến của các phòng, ban có liên quan; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung sau:

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, khối lượng công việc nhiều nhưng với sự nổ lực, tích cực tham mưu xây dựng, thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đạt được nhiều kết quả.

Bên cạnh đó, vẫn còn những vấn đề tồn tại, khó khăn cần tập trung giải quyết như về việc phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác lao động, việc làm, người có công, xã hội,…Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực phụ trách của ngành; UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

NHIỆM VỤ CHUNG

 Tập thể lãnh đạo, các phòng, ban, bộ phận tham mưu trên từng lĩnh vực của ngành tập trung rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022; qua đó, xác định từng nhóm công việc cụ thể, chủ động tham mưu Giám đốc Sở kế hoạch, phương án chi tiết tổ chức triển khai thực hiện trên từng chỉ tiêu, lĩnh vực phụ trách đảm bảo tiến độ và mục đích, yêu cầu đề ra. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác năm 2022, đối với các nội dung trên lĩnh vực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành thì cần phải thường xuyên rà soát, theo dõi, xác định các nội dung chưa thực hiện để kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Đồng thời, thống kê, phân loại cụ thể các Nghị quyết hiện nay, trong đó: đối với các Nghị quyết đã hết hiệu lực, sắp hết hiệu lực thì chủ động tổng kết, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đăng ký nội dung, thời gian xây dựng trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới hoặc cần thiết phải tiếp tục thì đề xuất kéo dài, đảm bảo việc triển khai thực hiện các chính sách trên địa bàn một cách kịp thời và liên tục; đối với các Nghị quyết mang tính dài hạn thì thường xuyên đánh giá lại việc thực hiện các Nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách (khó khăn, bất cập hiện nay), trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung một cách kịp thời, đảm bảo việc triển khai các chính sách một cách hiệu quả; đối với việc tham mưu xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 thì khẩn trương hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đảm bảo theo yêu cầu.

Tập trung rà soát, kiểm tra, kiểm định đối với các nội dung đã và đang triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực phụ trách, các nhiệm vụ được giao trên cơ sở căn cứ pháp lý hiện hành, thường xuyên cập nhật các quy định, văn bản pháp luật mới, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, đặc biệt chú trọng đối với các nội dung liên quan đến chế độ chính sách, kinh phí chi trả, các chế độ cho người có công và phân bổ khi phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục rà soát, phân công, bố trí cán bộ, công chức một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, đúng người, đúng việc, tạo điều kiện để phát huy năng lực của từng cán bộ; việc phân công cán bộ, công chức phải thực hiện chặt chẽ, hợp lý trên tinh thần đảm bảo công tác tham mưu, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Tập trung rà soát, kiểm đếm các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết nhưng chưa nhận được văn bản trả lời thì chủ động liên hệ, cập nhật thông tin, tiếp tục tham mưu đề nghị giải quyết một cách kịp thời.

 NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 Đối với lĩnh vực lao động, việc làm: Chủ động phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê nguồn lao động, phân loại cụ thể theo từng nhóm đối tượng: độ tuổi, lao động qua đào tạo,… nhu cầu lao động hiện nay để tổng hợp, báo cáo đánh giá công tác giải quyết việc làm trên địa bàn trong thời gian qua, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 Về công tác đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng: căn cứ số liệu thống kê hiện nay và chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022 (đưa 1000 người đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng) khẩn trương đánh giá việc triển khai thực hiện (khó khăn, vướng mắc) trong thời gian qua, từ đó xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện trong thời đến nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Trong đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động tiếp cận, kết nối với các doanh nghiệp lớn, có uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu lao động để đặt vấn đề, tạo mối liên kết để giới thiệu nguồn lao động và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động hiện nay trên tinh thần nâng cao chất lượng, nguồn thu nhập và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:  Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra;  Chủ động làm việc với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở thống kê số liệu tuyển sinh hiện nay và chỉ tiêu tuyển sinh giao từng đơn vị năm 2022 để rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu của từng đơn vị, từ đó có kế hoạch, phương án triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh trong thời gian đến.  

Phối hợp, làm việc với Trường Cao đẳng Quảng Nam rà soát, đối chiếu các điều kiện hiện nay đã đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định của trường chất lượng cao để xác định cụ thể phần việc còn lại phải thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt; qua đó, chủ động liên hệ, nắm bắt thông tin của các Bộ, ngành trung ương và địa phương để có kế hoạch, phương án củng cố, đầu tư, xây dựng và từng bước hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn nhằm xây dựng Trường Cao đẳng Quảng Nam trở thành trường chất lượng cao đến năm 2025.

 Đối với công tác Người có công:  Chủ động phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, cập nhật một cách chính xác và cụ thể số lượng người có công trên địa bàn; thường xuyên cập nhật số lượng biến động trên từng nhóm đối tượng; cập nhật và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công một cách kịp thời và đúng quy định.

 Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2022; đồng thời, tổng hợp, đánh giá, dự lường về việc chuyển nguồn đối với các đơn vị, địa phương chưa triển khai thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch, dự tính cơ cấu nguồn vốn, xây dựng phương án phân bổ kinh phí triển khai thực hiện trong năm 2023.

 Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” theo Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh. Chủ động báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết một cách kịp thời.

 Chú trọng công tác xã hội hóa, vận động các nguồn tài trợ hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để cùng nguồn lực Nhà nước chăm lo cho công tác Người có công; trong đó, cần rà soát, thống kê lại toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ trong thời gian qua và dự tính các tổ chức, doanh nghiệp cần vận động hỗ trợ trong thời đến, đồng thời nắm chắc từng nhóm đối tượng người có công, đặc biệt là nhóm đối tượng người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, phương án triển khai thực hiện.

 Đối với công tác bảo trợ xã hội: Chủ động kiểm tra, làm việc với các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn; tổng hợp báo cáo thực trạng hiện nay, các tồn tại, khó khăn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đảm bảo đạt yêu cầu.

 Đối với công tác giảm nghèo: Chủ động làm việc với các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, mức độ hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 đã giao trên từng địa phương; tổng hợp, báo cáo đánh giá các tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện để đưa ra các giải pháp giải quyết thiết thực, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2022. Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá để chuẩn bị giao kế hoạch giảm nghèo cho từng địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 Đối với công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ:  Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh trong việc về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt hiệu quả; đồng thời, chủ động cập nhật thông tin, các quy định, chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của các Bộ, ngành Trung ương để tham mưu triển khai trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

 Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023, trong đó chú trọng việc lồng ghép hạng mục đầu tư, sửa chữa, hỗ trợ từ nguồn vốn theo Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, các hợp phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và nguồn ngân sách của tỉnh.

 Chú trọng công tác xã hội hóa, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xúc tiến hội nghị vận động các nguồn tài trợ để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh. 

 Đối với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội:  Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong thời gian qua, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc kịp thời.

 Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện trong thời gian tới đảm bảo đạt hiệu quả. 

 Đối với công tác thanh tra; kế hoạch, tài chính; tổ chức cán bộ, cải cách hành chính:  Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng theo quy định.

 Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát, thu thập và xử lý thông tin, phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, thanh quyết toán các nguồn kinh phí phân bổ năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

 Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, địa phương đảm bảo một cách thường xuyên, nắm bắt kịp thời, xử lý hiệu quả; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, tổng hợp, thống kê đúng quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thống tin.

ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các phòng, ban, thủ trưởng các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, đề xuất phương án giải quyết đối với từng vấn đề cụ thể theo đúng thẩm quyền.

Đối với các nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương thì chủ động có văn bản đề nghị phối hợp để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả; đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành Trung ương thì khẩn trương tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị trả lời, xem xét, giải quyết một cách kịp thời./.

 

Tin liên quan