Sáng nay ngày 22/9/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ VI-2022

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ VI-2022, để thống nhất các nội dung tổ chức thực hiện việc suy tôn, trao tặng danh hiệu cho các doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh Quảng Nam lần thứ VI-2022.

Đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng) báo cáo các nội dung: Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 116/KH-HĐXT ngày 05/9/2022 của Hội đồng xét tặng; Kế hoạch tổ chức trao tặng; số lượng, đối tượng xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu và các nội dung khác để chuẩn bị cho UBND tỉnh tổ chức gặp mặt Ngày Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022).

Thành viên Hội đồng đã tham gia đóng góp ý kiến và thống nhất Bỏ phiếu suy tôn danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ VI-2022.

 

Đồng chí Hồ Quang Bửu,chủ trì cuộc họp