Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo thực trạng hạ tầng, phương án phát triển cụm công nghiệp

Ngày 15/9/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì họp nghe báo cáo phương án phát triển cụm công nghiệp, thực trạng hạ tầng và xử lý tài sản nhà nước đã đầu tư tại các cụm công nghiệp để lựa chọn nhà đầu tư tiếp tục đầu tư, quản lý, vận hành theo chủ trương của tỉnh (giao 01 đơn vị thực hiện quản lý, vận hành toàn bộ CCN). Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo thực trạng đầu tư hạ tầng, Phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) và một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến chuyển đổi mô hình quản lý CCN từ nhà nước sang doanh nghiệp; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Sở Công Thương chịu trách nhiệm: Chủ trì rà soát, tổng hợp đề xuất của các huyện, thị xã, thành phố về bổ sung, điều chỉnh các CCN để hoàn chỉnh xây dựng Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trường hợp cần thiết tham mưu UBND tỉnh có văn bản lấy ý kiến của Bộ Công Thương và làm việc với đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan tổ chức lập Quy hoạch tỉnh) để tích hợp Phương án này vào Quy hoạch tỉnh. Trong đó lưu ý phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất CCN được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Quảng Nam.

Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN theo quy định và phù hợp với thực tế.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chọn các CCN do UBND cấp huyện tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch hoặc đã cơ bản đầu tư hoàn thành, xây dựng Phương án để lựa chọn đơn vị khai thác, vận hành CCN đảm bảo theo quy định. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh hoặc thay thế Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 phù hợp với quy định tại các Nghị định: số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/52017 và số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ.

Để thống nhất công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp và quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước đã đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giải quyết các hồ sơ tồn đọng (đã thực hiện lựa chọn nhà đầu tư):yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với tài sản mà nhà nước đã đầu tư tại các CCN và phù hợp với chủ trương của Tỉnh chỉ giao 01 đơn vị thực hiện quản lý, khai thác, vận hành toàn bộ CCN, bao gồm quản lý vận hành phần hạ tầng ngân sách nhà nước đã đầu tư (tại khoản 24 Thông báo số 224/TB-UBND ngày 15/6/2021, các Công văn số 4172/UBND-KTN ngày 08/7/2021, số 5399/UBND-KTN ngày 18/8/2021, khoản 1 Thông báo số 28/TB-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh). Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh văn bản tham vấn ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc xử lý tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN do Nhà nước đã đầu tư để thực hiện thủ tục lựa chọn doanh nghiệp/HTX tiếp tục đầu tư, quản lý, vận hành; hoàn thành trước 15/10/2022.

Sở Công Thương là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương liên quan chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, thúc đẩy công tác quản lý, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh; định kỳ vào ngày 25 hằng tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện để theo dõi, chỉ đạo. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chủ trì: Khẩn trương rà soát, đề xuất loại bỏ, bổ sung, điều chỉnh các CCN trên địa bàn quản lý trình Sở Công Thương kiểm tra, tổng hợp, hoàn chỉnh Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Đồng thời rà soát, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với các CCN để có cơ sở triển khai thực hiện. 

 Khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục quyết toán các hạng mục công trình do nhà nước đã đầu tư tại các Cụm công nghiệp (CCN đầu tư dở dang) trên địa bàn quản lý, làm cơ sở thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tiếp tục đầu tư, quản lý, vận hành CCN.

 UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và giao Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về CCN ở cấp huyện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đại diện ký kết hợp đồng với doanh nghiệp về vận hành các cơ sở hạ tầng dùng chung trong CCN do nhà nước đầu tư (giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh, xử lý nước thải…) đối với các CCN mà UBND huyện chưa chuyển đổi mô hình cho doanh nghiệp, chưa giao cho đơn vị sự nghiệp cấp huyện quản lý, khai thác.

Chủ đầu tư hạ tầng các CCN (UBND các huyện, thị, xã thành phố và doanh nghiệp) có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trên cơ sở ý kiến của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN theo quy định và phù hợp với thực tế.

Rà soát, lựa chọn các CCN do UBND cấp huyện tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch hoặc đã cơ bản đầu tư hoàn thành để xây dựng Phương án lựa chọn đơn vị khai thác, vận hành CCN. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính, UBND các huyện: Đại Lộc, Núi Thành giải trình, làm rõ việc xử lý tài sản nhà nước đã đầu tư tại các CCN theo chủ trương của Tỉnh (chỉ giao 01 đơn vị thực hiện quản lý, khai thác, vận hành toàn bộ CCN, bao gồm quản lý vận hành phần hạ tầng ngân sách nhà nước đã đầu tư) đối với các hồ sơ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các CCN: Nam Chu Lai (giai đoạn 2), huyện Núi Thành; Mỹ An mở rộng, Đại An mở rộng, huyện Đại Lộc; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Tin liên quan