Cung cấp thông tin và DVC trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Ngày 21/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6893/UBND về thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và DVC trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Để việc tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh đúng nội dung yêu cầu, đảm bảo lộ trình đề ra theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nghiên cứu Nghị định số 42/2022/NĐ-CP để quán triệt, phổ biến triển khai thực hiện đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tập trung thực hiện tốt các nội dung:

Đối với nhiệm vụ triển khai cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

* Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cung cấp thông tin trên môi trường mạng đảm bảo các nội dung yêu cầu tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; nội dung cung cấp thông tin cụ thể:

- Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ: hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản.

- Thủ tục hành chính, DVC trực tuyến, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, tích hợp từ Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh.

- Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước.

- Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước.

- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức của cán bộ, công chức làm đầu mối liên hệ. Thông tin cấp tỉnh, cấp huyện phải bảo đảm có các thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính đến cấp xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan.

- Báo cáo tài chính năm công khai theo quy định của Luật Kế toán; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của Luật Thống kê; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; thông tin về dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Danh mục thông tin phải được công khai, trong đó nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm, thời hạn công khai đối với từng loại thông tin.

- Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải công bố công khai.

* Đối chiếu Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị với quy định tại khoản 4, Điều 6 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP để đề xuất bổ sung, thay đổi tên miền truy cập đảm bảo đúng theo quy định; hướng đến việc sử dụng duy nhất 01 tên miền theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP để công bố, đăng tải thông tin của cơ quan hành chính nhà nước và tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Tên miền truy cập cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và sử dụng công nghệ địa chỉ Internet IPv6, tuân thủ theo quy tắc sau đây: 

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam sử dụng tên miền cấp 4 có dạng: tencoquan.quangnam.gov.vn, trong đó tencoquan là tên viết tắt hoặc tên đầy đủ của cơ quan chuyên môn bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh.

- Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, sử dụng tên miền cấp 4 có dạng: tenquanhuyen.quangnam.gov.vn, trong đó tenquanhuyen là tên đầy đủ của huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam bằng tiếng Việt không dấu. 

+ Trước hết, đặt đường liên kết của trang thông tin điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để người sử dụng truy cập, tìm kiếm thông tin thuận tiện.

- Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, sử dụng tên miền cấp 5 có dạng: tenphuongxa.tenquanhuyen.quangnam.gov.vn, trong đó tenphuongxa là tên đầy đủ của xã, phường, thị trấn bằng tiếng Việt không dấu.

+ Trước hết, đặt đường liên kết của trang thông tin điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện để người sử dụng truy cập, tìm kiếm thông tin thuận tiện.

- Có kế hoạch chuyển đổi trong vòng 02 năm kể từ khi Nghị định số 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực để bảo đảm trang thông tin điện tử là thành phần của Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Nam.

* Rà soát hoạt động Cổng/Trang thông tin điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, tổng hợp số liệu, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình cung cấp thông tin và DVC trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc báo cáo đột xuất khi được UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền yêu cầu đúng.

Đối với nhiệm vụ cung cấp DVC trực tuyến 

* Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Rà soát, cung cấp Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý để xác định lại Danh mục DVC trực tuyến toàn trình, DVC trực tuyến một phần kèm theo lý do không cung cấp được toàn trình đối với từng dịch vụ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 28/10/2022 để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp các DVC trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, tích hợp vào Cổng DVC quốc gia.

Trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành và nguồn lực thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhiệm vụ được giao tại Công văn này đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. Rà soát, bổ sung, thay đổi tên miền truy cập theo quy định tại Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; cung cấp các dữ liệu đặc tả cho Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước để hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin, bảo đảm khả năng liên kết, tích hợp với Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức có liên quan, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật. Quản lý, giám sát hiệu quả mức độ cung cấp, sử dụng thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Theo dõi, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các Cổng/Trang thông tin thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kênh cung cấp DVC trực tuyến đảm bảo theo Điều 13, Điều 14, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. Hướng dẫn tiêu chí kỹ thuật để đánh giá, xếp loại mức độ của DVC trực tuyến; hướng dẫn, quy định kỹ thuật về tích hợp chữ ký số hoặc ứng dụng ký số trên cổng DVC. Tổng hợp Danh mục DVC trực tuyến toàn trình, DVC trực tuyến một phần  báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (thay UBND tỉnh) đúng thời gian quy định tại Công văn số 4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để tham mưu bố trí kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và DVC trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; kinh phí bảo đảm cơ sở hạ tầng và an toàn thông tin; kinh phí tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút.

Tin liên quan