Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe các ngành báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, một số nội dung liên quan đến xây dựng, thẩm định phương án giá đất các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/10/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các ngành báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, một số nội dung liên quan đến xây dựng, thẩm định phương án giá đất các dự án và sửa đổi, bổ sung quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung liên quan và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn chỉnh đẩy đủ các hồ sơ, thủ tục theo đúng trình tự quy định, tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023, đảm bảo sát với giá giao dịch phổ biến trên thị trường để áp dụng kể từ ngày 01/01/2023; trong đó không quy định giới hạn hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, thuê đơn vị tư vấn và bắt đầu tổ chức điều tra, khảo sát giá đất thị trường kể từ ngày 01/01/2023 để tổng hợp, xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 để kịp ban hành trong Quý II/2023. Đồng thời phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh trong năm 2023.

Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát lại đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 về việc ban hành Bảng giá đất (trong đó giá đất đã bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) và căn cứ các quy định hiện hành liên quan, tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh trước ngày 30/11/2022 để báo cáo, giải trình với Bộ Tài chính theo yêu cầu.

Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát lại các phương án giá thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp đã phê duyệt trước đây và nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 485/TTr-STNMT ngày 26/8/2022 để nghiên cứu tham mưu phương án giá đất đảm bảo phù hợp; hạn chế các phát sinh vướng mắc sau này; tổng hợp, báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh), Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tính toán lại 12 phương án giá đất của 12 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản. Trong đó, xác định giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trườngtần suất các giao dịch đã chuyển nhượng thành công trên thị trường, giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cân nhắc khi tham khảo các giá đất giao dịch đột biến và giá đất tại các vị trí có lợi thế để thực hiện so sánh giá. Đồng thời, tham khảo giá đất do Cục Thuế tỉnh cung cấp.

Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp số liệu về giá đất cho Sở Tài chínhSở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn để tham khảo, đối chiếu khi khảo sát giá thực tế; trong đó lưu ý rà soát cung cấp các giá đất tương đồng, phổ biến trên thị trường, cân nhắc, báo cáo đối với giá đất giao dịch đột biến và giá đất tại các vị trí có khác biệt về lợi thế. Trường hợp khi cung cấp thông tin giá đất không tương đồng thì phải thực hiện ghi chú rõ để các cơ quan tham khảo, đối chiếu, theo dõi.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại quy hoạch dự án Khu đô thị Thanh Hà (giai đoạn 2, 3, 4) để tham mưu điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) nhằm đảm bảo căn cứ xây dựng phương án giá đất cụ thể theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 606/BC-STNMT ngày 10/10/2022.

Trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập về quyết toán chi phí xây dựng hoàn thành 03 biệt thự đơn lập thuộc Khu đô thị Võng Nhi, thành viên Hội đồng thẩm định thuộc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Tổ viên Tổ Giúp việc HĐTĐ giá đất cụ thể có trách nhiệm kiểm tra, thống nhất những chi phí hợp lý (không áp dụng suất đầu tư) để xác định các chi phí chiết trừ tài sản trên đất của các thửa đất so sánh tại Khu đô thị Võng Nhi để làm cơ sở định giá đất Khu đô thị Cồn Tiến.

Giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc xác định giá trị tiền thuê đất đối với thửa đất, khu đất không theo toàn bộ diện tích dự án đầu tư mà căn cứ theo các quyết định cho thuê đất (giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng tính theo giá đất trong Bảng giá đất) để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Rà soát lại tất cả các dự án được Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh giao đất, cho thuê đất từng đợt mà Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đã thông báo nộp tiền sử dụng đất, cho thuê đất (có giá trị dưới 20 tỷ đồng đối với giao đất, dưới 30 tỷ đồng đối với cho thuê đất) cho các nhà đầu tư; tổng hợp, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2022 để xem xét chỉ đạo./.

Tin liên quan