Kết luận của Đ/c Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp

Ngày 27/10/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp (trực tiếp và trực tuyến) nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung sau:

Trong năm 2022, ngành Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện 12 cơ chế, chính sách theo các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành. Trong đó, có 01 Nghị quyết mới (Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025) và 11 Nghị quyết đã được ban từ những năm trước. Tổng kinh phí phân bổ để triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của ngành Nông nghiệp và PTNT theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh là: 161.234 triệu đồng (Kèm theo Phụ lục chi tiết). 

Nhìn chung, đến nay các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành Nông nghiệp triển khai còn chậm. Tỷ lệ giải ngân các cơ chế còn thấp. Kết quả giải ngân đến cuối tháng 9/2022 là: 54.727 triệu đồng (đạt 33,94% kế hoạch). Trong đó, có một số địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai nên đã cơ bản giải ngân được nguồn kinh phí hỗ trợ của các cơ chế, chính sách trên, cụ thể như: huyện Nam Trà My (giải ngân 62,42% đối với cơ chế Quế Trà My; 80,75% đối với cơ chế hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; 100% đối với chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước); huyện Tây Giang (giải ngân 77,36% đối với chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; 100% đối với hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư). Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương chậm triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, cụ thể như: huyện Nông Sơn (chưa triển khai chương trình sắp xếp dân cư), thành phố Tam Kỳ (chưa giải ngân chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước)… 

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai khai thực hiện các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn của huyện theo dõi, cập nhật và nghiên cứu kỹ 12 cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp đã được HĐND tỉnh ban hành nêu trên (kèm theo các Quyết định triển khai của UBND tỉnh) để tham mưu UBND cấp huyện tuyên truyền, phổ biến đến từng người dân, đối tượng thụ hưởng; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các cơ chế này trong các tháng cuối năm 2022.

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp đạt hiệu quả và giải ngân nguồn kinh phí phân bổ năm 2022 đạt 100% kế hoạch được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương có văn bản đề nghị hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể đến Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính và các ngành liên quan để được hướng dẫn, giải quyết.

Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2022 (trước ngày 20 hàng tháng), yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp về các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Đối với đề nghị bổ sung kinh phí cho các Hội đồng thẩm định và Hội đồng nghiệm thu các cơ chế, chính sách: Đây là các khoản chi hỗ trợ cho các công chức, viên chức, người lao động ở các địa phương thực hiện nhiệm vụ. Do đó, đề nghị các địa phương nghiên cứu và có cơ chế hỗ trợ từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp đến với người dân trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong triển khai thực hiện để định kỳ hàng quý, năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

 Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các cơ chế, chính sách còn một số nội dung hỗ trợ chưa rõ ràng đã được các địa phương kiến nghị tại cuộc họp.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức 01 buổi Hội nghị chuyên sâu về các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp để tìm ra các giải pháp nhằm tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc của các cơ chế, chính sách này. Qua đó, kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp cho phù hợp, khả thi.

Nghiên cứu, khảo sát và đề xuất xây dựng 02 cơ chế để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong năm 2023, cụ thể:

Xây dựng cơ chế hỗ trợ các khu vực bị sạt lở do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT: Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động tuyên truyền các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp đến các địa phương.

Theo dõi, hướng dẫn các địa phương thủ tục giải ngân, thanh quyết toán các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp; trước mắt là đối với các vướng mắc về thủ tục giải ngân, thanh quyết toán các cơ chế, chính sách đã được địa phương phản ánh tại cuộc họp như cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại,…

Rà soát, theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân các cơ chế, chính sách của các địa phương, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển hoặc thu hồi nguồn kinh phí không thực hiện hoặc giải ngân chậm tiến độ theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư:  Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân các cơ chế, chính sách của các địa phương, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí đầu tư; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển hoặc thu hồi nguồn kinh phí không thực hiện hoặc giải ngân chậm tiến độ theo quy định.

Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; cung cấp thông tin về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các cơ chế này cho Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng: Có văn bản hướng dẫn việc triển khai thực hiện liên quan đến các lĩnh vực về đất đai, môi trường, việc sử dụng nước mặt, nước ngầm, hồ sơ xây dựng,... đối với các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp; đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách này./.

Tin liên quan