Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/11/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Nguyễn Hồng Quang kết luận như sau:

Thời gian qua, việc công bố giá vật liệu xây dựng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Xây dựng: một số địa phương chưa tích cực phối hợp trong việc tổ chức thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn cho Sở Xây dựng để tổng hợp, công bố hoặc chất lượng về mức giá vật liệu đề nghị công bố của địa phương chưa phù hợp với mặt bằng giá thị trường; trữ lượng còn lại tại một số mỏ vật liệu chưa đáp ứng nhu cầu của các dự án, công trình (trong có có các mỏ đất đắp tại huyện Quế Sơn) dẫn đến khó khăn cho các cơ quan, đơn vị trong công tác lập, quản lý chi phí xây dựng, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và công tác giải ngân. Ngoài ra, theo phản ánh của một số tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh đang gặp một số khó khăn, thách thức, trong đó có biến động giá vật liệu, thiết bị, đơn giá nhân công, đơn giá vận chuyển, giá bán thực tế tại các mỏ vật liệu không đúng giá công bố…, UBND tỉnh cầu thị lắng nghe, ghi nhận các ý kiến của các đơn vị và sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu giải pháp để tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. 

Giao Sở Xây dựng: Thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng theo quý; trường hợp cần thiết thì công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng hoặc đột xuất đối với những loại vật liệu xây dựng có biến động để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, chứng nhận hợp quy theo quy định và phạm vi, khả năng cung ứng vật liệu trong kỳ công bố và tại thời điểm công bố.

Thường xuyên rà soát, cập nhật các loại vật liệu xây dựng chủ yếu, thiết bị công trình phổ biến vào danh mục để công bố. Đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động nhiều, kịp thời tổ chức xác định, công bố giá vật liệu xây dựng hằng tháng trong trường hợp cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến về định mức và các quy định liên quan về quản lý chi phí, tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh những bất cập, không phù hợp thực tế địa phương, trong đó nghiên cứu về việc đặt trạm trộn bê tông để xác định dự toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực giao thông theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. 

 Khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực để tổ chức điều chỉnh đơn giá vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời, đúng quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7363/UBND-KTN ngày 08/11/2022.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Điều 18 Quy chế phối hợp thực hiện xác định và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh; trong đó lưu ý tăng cường trách nhiệm trong việc tổ chức thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá thị trường cho Sở Xây dựng, Sở Tài chính đối với các loại vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn đảm bảo đúng thời gian quy định (trước ngày 20 của tháng cuối quý hoặc đột xuất) và chịu trách nhiệm về danh mục và mức giá vật liệu xây dựng đề nghị công bố đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế thị trường.

Đối với UBND các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục 31 dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình; có trách nhiệm khẩn trương thực hiện hồ sơ, thủ tục tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc địa bàn mình quản lý theo ủy quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2022, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành để lựa chọn các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện, sớm đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục rà soát các điểm mỏ khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình trên địa bàn đã được phê duyệt quy hoạch trên địa bàn; đồng thời, chủ động khảo sát, xác định cụ thể vị trí tọa độ, diện tích, sơ bộ trữ lượng các điểm mỏ khoáng sản mới để lập thủ tục đề xuất điều chỉnh hoặc loại bỏ các điểm mỏ khoáng sản không còn phù hợp và bổ sung các điểm mỏ khoáng sản mới vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030; gửi Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, liên quan kiểm tra tham mưu UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản để lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện và theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng các hồ sơ, thủ tục thăm dò, khai thác khoảng sản, tạo điều kiện cho các đơn vị sớm tổ chức khai thác, cung cấp nguyên vật liệu phục vụ thi công các công trình.

Đối với các khu vực khoáng sản đất san lấp, vật liệu xây dựng thông thường được quy hoạch khai thác để cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà trong hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt có chỉ rõ nguồn cung cấp nguyên, vật liệu và nhà thầu trúng thầu thi công đề nghị cho phép lập thủ tục khai thác khoáng sản phục vụ xây dựng công trình: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trúng thầu thi công công trình lập hồ sơ, thủ tục thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định tại Luật Khoáng sản năm 2020 và Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh để phục vụ các công trình thi công trên địa bàn.

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quy chế phối hợp thực hiện xác định và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cục Quản lý thị trường tỉnh tập trung rà soát, triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7296/UBND-KTTH ngày 04/11/2022 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh, trong đó có giá vật liệu xây dựng.

Các cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn của chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các tài liệu khảo sát nguồn cung ứng vật liệu cho công trình, đảm bảo tính khả thi trước khi kết luận kết quả thẩm định và tham mưu trình người quyết định đầu tư, chủ đầu tư quyết định phê duyệt.

Các Ban Quản lý: dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh, dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các Ban quản lý dự án đầu tư cấp huyện, các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư, nâng cao chất lượng hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hồ sơ thiết kế và dự toán; trong đó lưu ý chủ động khảo sát, đánh giá về chất lượng, số lượng, trữ lượng, nguồn cung ứng vật liệu sử dụng cho công trình để đề xuất phương án quản lý chi phí cho phù hợp tại từng thời điểm quản lý chi phí.

 Đối với hoạt động khai thác khoáng sản phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh: Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin về pháp lý hoạt động khai thác khoáng sản; niêm yết công khai giá bán của các loại sản phẩm vật liệu xây dựng tại mỏ, thực hiện bán theo đúng giá niêm yết. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp theo đúng quy định. Trường hợp các doanh nghiệp không thực hiện công khai giá bán của các loại sản phẩm vật liệu xây dựng tại mỏ và không thực hiện bán đúng theo giá niêm yết; giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn theo quy định, nhất là tại một số địa phương đang diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản nhiều như: Đại Lộc, Quế Sơn, Điện Bàn. Trường hợp vi phạm thì đề xuất đình chỉ hoạt động, không xem xét việc gia hạn hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp.

Cục Thuế tỉnh xây dựng, bổ sung vào kế hoạch thanh tra năm 2023 để tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về kê khai thuế, hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua, bán, xuất, nhập, vận chuyển khoáng sản đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có).

 Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Công an các huyện, thị xã, thành phố cùng với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới thành, thùng xe, chở quá tải trọng cho phép; chở đất, đá, cát rơi vãi trên đường gây ô nhiễm môi trường. Kiên quyết xử lý mạnh đối với trường hợp vi phạm.

Tin liên quan