Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3169/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, sau khi được kiện toàn, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam gồm có đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; đồng chí Phan Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Ban Thường trực; 07 thành viên của Ban là lãnh đạo các Sở, ngành: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ. Giao Sở Tài chính làm cơ quan Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, chịu trách nhiệm ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc gồm cán bộ nghiệp vụ, chuyên môn của các Sở, ngành liên quan. 

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định liên quan đến kiện toàn, thay đổi thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh của UBND tỉnh trước đây.

Tin liên quan