Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2022

Ngày 04/11/2022, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2022. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ giải ngân còn quá thấp. Bên cạnh nguyên nhân khách quan như: diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt là giá thép, xăng dầu, điều kiện thời tiết, lịch sử quản lý đất đai, thiếu các mỏ đá, mỏ đất làm vật liệu xây dựng… còn có các nguyên nhân chủ quan như: công tác giải phóng mặt bằng chưa được tập trung giải quyết dứt điểm, công tác quản lý hiện trạng, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vẫn còn nhiều vướng mắc; việc; thủ tục đầu tư các dự án còn chậm, kéo dài; nhiều địa phương chưa thật sự tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công… 

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2022; UBND tỉnh yêu cầu Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư dự án: Tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công,; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, để trung ương thu hồi kế hoạch vốn. Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng công trình, dự án theo từng mốc thời gian cụ thể gắn với cá nhân phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và ưu tiên bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. Khẩn trương hoàn thành thủ tục, phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 đến danh mục dự án, đặc biệt là 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Các dự án mới đã hoàn thành thủ tục đầu tư và được phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 phải khẩn trương triển khai công tác đấu thầu để giải ngân kế hoạch vốn được giao và hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để bố trí vốn thanh toán theo quy định. Các địa phương khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai thực hiện theo kế hoạch.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh năm 2022 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao sang các dự án có khả năng giải ngân ngay; khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tham mưu phân bổ nguồn vốn trung ương năm 2022 còn lại của các Chương trình mục tiêu quốc gia. Phát huy vai trò, tăng cường trách nhiệm của Tổ phó Thường trực Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2022: căn cứ kết quả giải ngân của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, làm việc với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp để thúc đẩy, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; nhất là đối với chủ đầu tư có kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài. Chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý dự án, Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh có văn bản giải trình với các nhà tài trợ dự án ODA để thống nhất các nội dung liên quan, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn. Căn cứ tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của các đơn vị, địa phương để tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn năm 2023 cho phù hợp với khả năng, khối lượng thực hiện.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Các Sở thẩm định chuyên ngành chịu trách nhiệm tăng cường trách nhiệm, ưu tiên bố trí nhân lực đẩy nhanh tiến độ, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu… hướng dẫn tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị, sớm thẩm định trình phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để sớm khởi công công trình.

Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ quá trình khai thác, kinh doanh tại các điểm mỏ, nghiêm cấm lợi dụng các tình trạng khang hiếm khoáng sản để trục lợi; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc mua bán, xuất hóa đơn... các đơn vị được cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh.

 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại các mỏ nguyên liệu để tham mưu ưu tiên bố trí phục vụ cho các dự án đầu tư công. Theo dõi, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tổng hợp, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác giải phóng mặt bằng.

Tin liên quan