Kết quả triển khai Đề án 06 tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 24/11/2022, Tổ công tác triển khai Đề án 06 có Báo cáo số 143/BC-TCT về tình hình, kết quả công tác tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản số: 6994/UBND-NCKS ngày 25/10/2022, số 7428/UBND-NCKS,  số 7447/UBND-NCKS ngày 10/11/2022 để đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tại các Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ tích hợp, kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên toàn quốc của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông báo Kết luận số 243/TB-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh để đánh giá kết quả đạt được trên địa bàn tỉnh thời gian qua và công tác cuối năm 2022.

Đối với kết quả đạt được: Công an tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực Tổ công tác chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu Tổ trưởng, Tổ phó tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện thể chế, các quy định liên quan đến Đề án 06. Đối với lực lượng công an được giao chủ trì thực hiện hoàn thành 11/25 dịch vụ công thiết yếu, 100% Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện đúng tiến độ đề ra: Hồ sơ công dân yêu cầu giải quyết qua DVC trực tuyến trên lĩnh vực cư trú là 5.434 hồ sơ; Thủ tục làm con dấu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu: 46 trường hợp; Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD: 07 hồ sơ trực tuyến. Cấp, cấp lại sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông 450 hồ sơ trực tuyến. BHXH tỉnh đã tích hợp thủ tục hành chính “Tích hợp giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình”, “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC quốc gia và Cổng dịch vụ công BHXH.  Sở Tư pháp đã triển khai các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực tư pháp theo Đề án 06 đã được tích hợp, cung cấp đầy đủ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và 11/12 thủ tục đã tích hợp trên Cổng DVC quốc gia. Đã thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp với Hệ thống một cửa của tỉnh, trong quý III, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 98%.

Tiếp tục hoàn thiện về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Đẩy mạnh ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử; Về kiểm tra an ninh, an toàn thông tin và triển khai công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng chỉ ra tồn tại hạn chế chưa khắc phục: Tổ giúp việc chưa phát huy đúng vai trò, trách nhiệm để tham mưu cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp; báo cáo định kỳ chậm, không đầy đủ, thiếu tích cực. Nhiệm vụ kết nối, liên thông dữ liệu với các phần mềm chuyên ngành vẫn chậm thực hiện, việc nộp, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng DVC ở các cấp, các ngành, UBND cấp huyện còn thấp, tiến độ thực hiện số hóa và điện tử hóa quy trình còn chậm.      

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn Tập trung quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành; đánh giá đúng thực chất kết quả đã làm được, chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân; Tổ chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái sử dụng
kết quả trong việc thực hiện đối với 25 DVC thiết yếu; tích hợp, liên thông dữ liệu được đồng bộ đối với các hệ thống thông tin để thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Một số nhiệm vụ cụ thể giao cho các đơn vị như: Công an tỉnh tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ đạo trong hệ thống chính trị toàn tỉnh để tổ chức triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đáp ứng được yêu cầu tiến độ Trung ương giao. Tham mưu sửa đổi Kế hoạch số 1543/KHUBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng được yêu cầu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm liên thông tích hợp, đồng bộ dữ liệu đúng theo quy định. Các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình và cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương: tích cực tổ chức tuyên truyền, chú trọng vào kết quả đạt được của Đề án 06, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua DVC trực tuyến phục vụ chuyển đổi số quốc gia để người dân, doanh nghiệp hưởng ứng, tạo sự lan tỏa trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền sâu rộng các mô hình, sáng kiến cách làm hay trong thực hiện các DVC trực tuyến, triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 06 để nhân rộng và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức hỗ trợ trang thiết bị công nghệ thông tin, mạng internet tốc độ cao, thiết bị thông minh, nhất là các điểm truy cập internet miễn phí để người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với internet và truy cập, sử dụng các DVC trực truyến góp phần thực hiện thành công Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan