Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 7781/KH-UBND ngày 24/11/2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ.

Với mục đích quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân, nhằm phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính, cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu phải có kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức, tạo đột phá trong cải cách hành chính; xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại, liêm chính phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Kế hoạch đặt ra yêu cầu: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện và quyết tâm để thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao nhất. Đổi mới tư duy, cách tiếp cận mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính. Cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói phải đi đôi với làm và phải có kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức.  Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết. Đẩy mạnh xây dựng, nâng cấp các hệ thống thông tin, sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối, liên thông cao phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Nội dung của Kế hoạch này tập trung vào 5 nhóm với 34 nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục ban hành theo Kế hoạch số 7781/KH-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh, cụ thể: 04 nhiệm vụ về tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ; 03 nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; 18 nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; 05 nhiệm vụ về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hàn và 04 nhiệm vụ khác được giao theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 7781/KH-UBND ngày 24/11/2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ để thực hiện đồng bộ, thống nhất tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, định kỳ trước ngày 15 tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo quy định. Đồng thời, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị trực thuộc. Sử dụng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo, kiểm tra theo dõi, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. 

UBND tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tập trung hoạt động kiểm tra thường xuyên, tăng cường kiểm tra đột xuất các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn, trả lại hồ sơ nhiều lần.  Sử dụng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ, định kỳ trước ngày 20 tháng cuối quý tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện.        

Tin liên quan